รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมี นายภัทธาวุธ โพธา เลขานุการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก กล่าวรายงาน คณะกรรมการตัดสินโดย นางสาวอารีรัตน์ วิสุทธิวัมมิก, นางสาวปุณยนุช หล้าเฮือน ครูโรงเรียนไฮเทค – เทคโนโลยี ตาก, นางสาวหฤทัย ศิระวงษ์, นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมสำอาง, นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก เพื่อให้นักศึกษาค้นพบองค์ความรู้หรือวิธีการใหม่ ทางวิทยาศาสตร์ มีการวางแผนการดำเนินงานเป็นระบบ ลงมือปฏิบัติ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและเขียนรายงาน ทำให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา จาก วิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี โครงการพัฒนาจิต โดยมี นายศรัณยพงค์ กันหา นักเรียนสาขางานแมคคาทรอนิกส์ กล่าวรายงาน บรรยายธรรม โดย พระมหาสมบัติ ภัททปัญโญ รองเจ้าคณะอำเภอจังหวัดตาก เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ได้เห็นคุณค่าทางคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีอบรมจิตใจให้เกิดการพัฒนาการเรียรู้อย่างมีสติด มีส่วนร่วมเกี่ยวกับทางสถาบันศาสนา และได้รู้จกการฝึกปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา โดย ชมรมวิชาชีพเมคคาทรอนิกส์ และ นักเรียน ระดับชั้น ปวช. และ นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. เข้ารับฟังบรรยายครั้งนี้ วันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมอณุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวรายงาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ออกกำลังกายเสริมสร้างการทำงานในระบบร่างกายให้แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย และเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลาการ นักเรียน นักศึกษา วันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานกรรมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดตาก ครั้งที่ 5 ปี 2566 โดยมี นายภัทราวุธ โพธา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก และ นายพัชรกฤษฎิ์ เนื้อไม้ (ผู้แทนภาคสื่อมวลชน) เป็นกรรมการ ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:พิธีลงนามข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือ ภายใต้กิจกรรม "1 โรงเรียน 1 อาชีพ" ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 กับ วิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก และสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก โดยมี นายวินัย เมฆหมอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือ ภายใต้กิจกรรม "1 โรงเรียน 1 อาชีพ" ในการนี้ ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลง (MOU) ในวันอังคารที่ 19 กรกฏาคม 2565 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุมอาคารแม่ 80 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ"พาน้องกลับมาเรียน" โดยมี นายวินัย เมฆหมอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมประชุมบันทึกช้อตกลงความร่วมมือโครงการ "พาน้องกลับมาเรียน" โดยมีการบูรณาการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในวันอังคาร ที่ 19 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารแม่ 80 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ทำกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 นายวิทยา มั่นเติม นายณัฐกฤต ภูทวี และ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดอัมพวัน วัดส้มเกลี้ยง และ วัดโคกเจดีย์ พร้อมด้วยคณะ ครูบุคลากร ลูกเสือและเนตรนารี และ นักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง วันอังคารที่ 12 กฎกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2565 วันที่ 11 กรกฎาคม เวลา 07.00 น. นายศราวุธ ไทยเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น, นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก และ นายณรงค์ศักดิ์ เกิดแสง ข้าราชการครู เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการอบรมส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ การปฏิบัติการขนมอบ ประจำปีการศึกษา 2565 นายมานะ กันธิยะ ผู้แทนฝ่ายวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยมี นางจุไรรัตน เดชภิรัตนมงคล กล่าวรายงาน วิทยากรโดย นางสาวพิมพลอย เดชภิรัตนมงคล ผู้จัดการร้านกาแฟบ้านพิม แม่สอด และมี นักเรียน ระดับชั้น ปวช. เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2565 ณ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2565 โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงาน และมีวิทยากรจากสโมสรลูกเสือจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารี เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ