รูปภาพกิจกรรม(1224)
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีโครงการอบรมทักษะการบังคับอากาศยานไร้คนขับในงานโลจิสติกส์ ประธานชมรมวิชาชีพการจัดการโลจิตติกส์และซัพพายเชน กล่าวรายงาน วิทยากรบรรยายโดย นายพัชรกฤษฎิ์ เนื้อไม้ ครูประจำสาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักศึกษาสาขางานโลจิตติกส์ เข้ารับการอบรมฯ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตาก โดย ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นำผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษาสาขางานการโรงแรม เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานและที่พักอาศัยพร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก ณ สถานที่ก่อสร้าง ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ได้รับเกียรติจาก พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ มูลนิธินวัฒกรรมสร้างสรรค์สังคม (SIY) และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบส่งเสริมห้องเรียนนวัตกรรมสุขภาวะในอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2567) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมห้องเรียนนวัตกรรมสุขภาวะในอาชีวศึกษาฯ โดยมีคณะครูจาก วิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก และ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประชุมฯ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตาก นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ ณ วัดอัมพวัน ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การอบรมหลักสูตร “แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การเข้าตรวจประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565) โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมิน 1. นางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 2. นายเอกชัย เปี้ยวเม่น ครูวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 3. นางนันทวัฒน์ ศิลวัตรพงศกุล ครูวิทยาลัยเทคนิคตาก 4. นางละมุล รื่นรวย ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนลีตาก 5. นายพนหวัฒน์ ศิริพันธุ์ ครูวิทยาลัยเทคนิคตาก และมีวิทยาลัยที่เข้ารับการประเมินดังนี้ วิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ วิทยาลัยสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตากภาครัฐ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกสาขางาน เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมี นายวิทยา มั่นเติม เลขานุการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก กล่าวรายงาน คณะกรรมการตัดสินโดย 1.นายชวรวย ภู่พุกก์ ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ 2. นางสาวหฤทัย ศิระวงษ์ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 3. นางสาวกัญญาณัฐ สิงใส ตำแหน่งอาจารย์แผนกวิชาสามัญ เอกวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เพื่อให้นักศึกษาค้นพบองค์ความรู้หรือวิธีการใหม่ทางวิทยาศาสตร์ มีการวางแผนการดำเนินงานเป็นระบบลงมือปฏิบัติเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและเขียนรายงาน ทำให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดและ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและสร้างการรับรู้ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของสารเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง และร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อร่วมปลุกกระแส แสดงออกถึงการรวมพลังต่อต้านยาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” โดยมี คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อม และ ชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมกิจกรรมฯ วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร – อาหารแห้ง) ถวายเป็นพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคต สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 06.30 น. ณ พระอุโบสถ วัดมณีบรรพตวรวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ