รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจให้กับครูในสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องการดำเนินการกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:สาขาการตลาด ได้จัดโครงการอบรมการสร้างตราสินค้า และ event marketing โดยมีวิทยากรจาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน มาเป็นวิทยากรใก้แก่นักเรียน นักศึกษาสาขาการตลาด
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดการประชุมวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจให้กับครูในสถานศึกษาและผู้ที่เกียวข้องการดำเนินการกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่าวันที่ 2 – 4 พฤศจิการยน 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวกองกำกับการตำรวจชายแดนที่ 34 ค่ายพระเจ้าตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากประชุมกำหนดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก คณะครูบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาร่วมถวายกัณฑ์เทศน์มหาชาติมหากุศล
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนายการวิทยาลัยเทคนิคตากกล่าวต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ