ประวัติการจัดตั้งสถานศึกษา


                        ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  7  (2535-2539) กระทรวงศึกษาธิการ   ได้มีนโยบายขยายการอาชีวศึกษา  ประเภทวิทยาลัยสารพัดช่าง จึงได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างตาก  เมื่อวันที่ 30 กันยายน  2535  สังกัดกองการศึกษาอาชีพ  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   โดยใช้ที่ดิน ราชพัสดุจังหวัดตาก  หมายเลขทะเบียน  ตก. 77  บางส่วนจำนวน  15  ไร่  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิงด้านทิศตะวันตกของตัวเมืองตาก ณ 195 หมู่ 3 ตำบลป่ามะม่วง ถนนเจดีย์ยุทธหัตถี  อำเภอเมือง จังหวัดตาก  63000   โทรศัพท์ 055 – 514231   โทรสาร 055 – 558118   www.taktc.ac.th

                    กรมอาชีวศึกษาได้จัดสรรเงินงบประมาณปี 2535 – 2537 จำนวนเงินทั้งสิ้น 30,050,000.00  บาท (สามสิบล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบการดังนี้

  อาคารสำนักงานและหอประชุม                   จำนวน   1   หลัง

  อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4  ชั้น               จำนวน   4   หลัง

  บ้านพักผู้บริหาร  7 - 8                           จำนวน   1   หลัง

  บ้านพักครู  6  หน่วย                              จำนวน   2   หลัง

  บ้านพักภารโรง  2  หน่วย                        จำนวน   3   หลัง

 

                   ดำเนินการก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ควีนสแลนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ใช้เวลาก่อสร้าง 420  วัน เริ่มตั้งแต่วันที่  20  พฤศจิกายน  2535   ถึงวันที่   21   มกราคม  2537 วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคาร เมื่อวันที่  18 มีนาคม  2536  เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จวิทยาลัยฯ  เปิดทำการเรียนการสอนรุ่นแรก ตั้งแต่วันที่   1  สิงหาคม  2537   เป็นต้นมา โดยเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรวิชาชีพมัธยม  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรปวช.เทียบโอน/สะสมหน่วยกิตและหลักสูตรพิเศษอื่นๆ ให้แก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อสนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น

ปีงบประมาณ  2544   วิทยาลัยฯ   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ  พื้นที่ใช้สอย  2,240  ตารางเมตร 4 ชั้น รวมงบประมาณทั้งสิ้น 12,890,000.- บาท อีก 1 หลัง  ซึ่งขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จและใช้ประโยชน์ได้อย่างดี  ทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

                  ปีงบประมาณ 2553  วิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นที่ใช้สอย  1,920 ตารางเมตร 4 ชั้น (อาคารไทยเข้มแข็ง)  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 14,043,600.- บาท อีก 1 หลัง ซึ่งขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จและใช้ประโยชน์ได้อย่างดี ทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ   

                   ในปีการศึกษา 2546 วิทยาลัยฯได้เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งเป็นหลักสูตร 3 ปี จำนวน 7 สาขางาน ซึ่งได้มีประชาชนและนักศึกษาสนใจเข้ามาศึกษา เป็นจำนวนมากและในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะจากวิทยาลัยสารพัดช่างตากเป็นวิทยาลัยเทคนิคตาก

                   และปีงบประมาณ 2556 วิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณงบลงทุนสิ่งก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 3,000  ตารางเมตร วงเงินงบประมาณ 26,250,000 บาท

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ