รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวให้การต้อนรับ คณะครู นักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร นำโดย ครูจรูญลักษณ์ แสนโน หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย นำโดย นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก โดยมีสถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมประกอบด้วย 1. วิทยาลัยเทคนนิคสุโขทัย 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 3. วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย 4. วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง 5. วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรมโครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี โดย นางจุไรรัตน์ เดชภิรัตนมงคล หัวหน้างานครูที่ปรึกษา กล่าวรายงานการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ตามโครงการลดปัญหาการออกการคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม ระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางวิทยาลัยฯ วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 โดย ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคตาก รับการนิเทศติดตามการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ โดย นายมานิตย์ ช่วยงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ ดร.สุรัตน์นารี ธิลาใจ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้านิเทศติดตามการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:อาชีวศึกษาจังหวัดตาก จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการให้กับ ครู นักเรียน นักศึกษา เรื่องทักษะการเขียนแผนธุรกิจภายใต้โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี และ นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวรายงาน การอบรมครั้งนี้ โดยมี วิทยากรจาก 1. คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก 2. ธนาคารออมสิน เขตตาก 3. สถานประกอบการในจังหวัดตาก 4. คณะทำงานศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาจังหวัดตาก นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมอบรม จำนวน 120 คน ประกอบด้วย 1. วิทยาลัยเทคนิคตาก จำนวน 30 คน 2. วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จำนวน 30 3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก จำนวน 30 4 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จำนวน 30 ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 - ประเภท พานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ ร.10 - ประเภท พานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้ง 2 ประเภท ในระดับประเทศ งานแข่งขันสาวไหม และการแข่งขันทำสิ่งประดิษฐ์ (พานพุ่ม) ระดับประเทศ ประจำปี 2563 โดย สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) จัดอบรมออนไลน์ "การใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ VLEARN" นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม โดยมี นายอนุสรณ์ ดำรงค์ธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและการศึกษา เป็นวิทยากร พร้อมด้วย หัวหน้าแผนกทุกแผนก เข้าร่วมประชุม วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรม นพไหว้สาบูชาครู (ไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2563 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี และ มูลนิธิ ตันติสุนทร (ท่านอุดร ตันติสุนทร) ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา จำนวน 30 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ทุนเรียนดีประพฤติดี ทุนประพฤติดีครอบครัวมีรายได้น้อย โดย ทุนทั้งหมด 100 ทุน เป็นจำนวน 100,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 1. มูลนิธิ ตันติสุนทร 2. เป็นการสนับสนุนจากห้างร้านสถานประกอบการ 3. ร้านค้าสวัสดิการ ภายในวิทยาลัย 4. ร้านค้า สหการ เอ็มทูเอ็ม 5. คณะครูบุคลากรทางการศึกษา 6. ร้านกาแฟ 7. ร้านค้ามอบทุนอาหารกลางวัน และเครื่องดื่มทั้งหมด 16 ทุน และ นายกิตติพงษ์ เทพนิกร ผู้อำนวยการกลุ่มพิธีการฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก ได้มาเป็นพราหมณ์ผู้ประกอบพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดย นายณัฐกิจ ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรให้กับ นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมประกวดทักษะทางภาษาไทย วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ