รูปภาพกิจกรรม(1197)
อัลบั้ม:นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี นายกฤษณพงค์ พรมบุญชู นายยกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับคณะกรรมการการประเมินงาน พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และ ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพเข้าร่วมรับการประเมิน โดยมี คณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 1. ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ประธานคณะกรรมการ 2. นายพงษ์ศักดิ์ พันธ์ศิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กรรมการ 3. นายนุพล ไชศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กรรมการ 4. นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กรรมการ 5. นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กรรมการ 6. นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กรรมการ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเทศกาล "Merry Christmas" โดย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมให้กับ นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการเล่นเกมส์ ตอบปัญหา และรับของรางวัล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และ ครู ร่วมมอบรางวัล วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2564 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม โดยมี คณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Smart Classroom2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมวิชาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัด จังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2564 โดย นางสาวชลธิชา เงินตาสุข นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานการประชุมวิชาการฯ และการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมกันนี้ได้มอบรางวัล "ครูดีศรีอาชีวศึกษา" ระดับจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. 2564 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกสาขางาน เข้าร่วมครั้งนี้ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงธนาคารโรงเรียน ดิจิทัล (GSB Digltal School Bank) ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคตาก กับ ธนาคารออมสิน โดยมี นายฉลองชัย อนุกูลเวช ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 7 พร้อมด้วย นายภัทธาวุธ โพธา, นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีลงนามฯ นายสราวุธ แสงศิริ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตตาก กล่าวรายงาน และ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวต้อนรับ และธนาคารออมสินได้มอบป้ายทุนประเดิมให้กับวิทยาลัยฯ จำนวน 20,000 บาท สนับสนุนวัสดุสำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 10.45 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม การจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้างานทุกงาน และ หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ ห้อง Smart Class Room 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุมงานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน เรื่อง การจัดแผนการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565 โดยมี หัวหน้าสาขาวิชา เข้าร่วมประชุม เวลา 15.00 น. วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ ห้อง Smart Classroom 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ อาจารย์อินทร์ธิรา คำภีระ และ รองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์ สุภารส ลงพื้นที่หนุนเสริม สนับสนุนวิชาการ ติดตามและประเมินการทำงานให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา และ ครูที่ปรึกษา นักเรียนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เวลา 09.30 น. วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ ห้อง Smart Classroom 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา “ค่ายพระเจ้าตาก” นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยครู เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา “ค่ายพระเจ้าตาก” เวลา 08.00 น. วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม เรื่องการจบการศึกษา และการศึกษาต่อของ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี คณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชา หัวหน้างานครูที่ปรึกษา และหัวหน้างานแนะแนวฯ เข้าร่วมประชุม เวลา 11.30 น. วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ