รูปภาพกิจกรรม(1175)
อัลบั้ม:การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด จังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:รศ.ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเทียบโอนผลการเรียน เข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษา การจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ตามโครงการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นธุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:คุณบุพผา อินทรสูตร ประธานผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดตากและคณะร่วมกับธนาคารออมสินสาขาตาก ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งชมรม Startup Club ของวิทยาลัยเทคนิคตาก และการใช้งาน MyMo กับร้านกาแฟ TTC COFFEE HOUSE
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรนักเรียน/นักศึกษา ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหัวดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:คณะครูและนักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นาย จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวทักทายและอบรม นักเรียน/นักศึกษา ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที 13 ตุลาคม 2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:กิจกรรมการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพเครื่อข่ายสือมวลชนระดับตำบล อำเภอและจังหวัด เรื่อง โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ