ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียน


การดำเนินงานในปัจจุบัน  ระดับการศึกษา  และสาขาวิชาที่เปิดสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   12  สาขางาน ปีการศึกษา 2562

          1.  สาขางานเทคนิคยานยนต์

              - ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ ชย. ปวช. กลุ่ม.1-2-3-4-5-6 (ปกติ)

              - ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ ชย. ปวช. กลุ่ม.7 (มวิภาคี)

              - ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ ชย. ปว. กลุ่ม.8 (ทวิศึกษา)

          2.  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

              - ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง ชฟ. ปวช. กลุ่ม.1 (เตรียมวิศวะ))

              - ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง ชฟ. ปวช. กลุ่ม.2-3-4-5-6 (ปกติ)

          3.  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

              - ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล ชก. ปวช. กลุ่ม.1-2-3-4 (ปกติ)

          4.  สาขางานโครงสร้างสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

              - ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางานโครงสร้าง ชช. ปวช. กลุ่ม.1-2 (ปกติ)

          5.  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

              - ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ชอ. ปวช. กลุ่ม.1-2 (ปกติ.)

          6.  สาขางานก่อสร้าง

              - ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง กส. ปวช. กลุ่ม.1-2 (ปกติ)

          7.  สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก

              - ประเภทวิชา ศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก คฟ. ปวช. ห้อง.1 (ปกติ)

          8.  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

              - ประเภทวิชา พณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ. ปวช. ห้อง.1 (ปกติ)

              - ประเภทวิชา พณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ. ปวช. ห้อง.2 (ทวิศึกษา)

          9.  สาขางานการบัญชี

              - ประเภทวิชา พณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี บช. ปวช. ห้อง.1-2 (ปกติ.)

          10.  สาขางานการตลาด

              - ประเภทวิชา พณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด กต. ปวช. ห้อง.1 (ปกติ.)

          11.  สาขางานการโรงแรม

              - ประเภทวิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม กร. ปวช. ห้อง.1 (ปกติ)

          12.  สาขางานอาหารและโภชนาการ

              - ประเภทวิชา คหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ อช. ปวช. ห้อง 1 (ปกติ)


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   10  สาขางาน ปีการศึกษา 2562

          1.  สาขางานเทคนิคยานยนต์

              - ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ สชย. ปวส. กลุ่ม.1 (ปวช.)

              - ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ สชย. ปวส. กลุ่ม.2-3 (ม.6.)

              - ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ สชย. ปวส. กลุ่ม.4 (ทวิภาคี)

          2.  สาขางานไฟฟ้ากำลัง

              - ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง สชฟ. ปวส. กลุ่ม.1 (ปวช.)

              - ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง สชฟ. ปวส. กลุ่ม.2 (ม.6)

              - ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง สชฟ. ปวส. กลุ่ม.3-4 (ทวิภาคี)

          3.  สาขางานเครื่องมือกล

              - ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล สชก. ปวส. กลุ่ม.1 (ม.6)

              - ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล สชก. ปวส. กลุ่ม.2 (ทวิภาคี)

          4.  สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ

              - ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ สชช. ปวส. กลุ่ม.1 (ปวช.)

              - ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ สชช. ปวส. กลุ่ม.2 (ม.6)

          5.  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

              - ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สชอ. ปวส. กลุ่ม.1 (ปวส.)

              - ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สชอ. ปวส. กลุ่ม.2 (ม.6)

          6.  สาขางานก่อสร้าง

              - ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง สกส. ปวส. กลุ่ม.1 (ปวช.)

              - ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง สกส. ปวส. กลุ่ม.2 (ม.6.)

          7.  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

              - ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สคธ. ปวส. กลุ่ม.1 (ปวช.)

              - ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สคธ. ปวส. กลุ่ม.2 (ม.6)

          8.  สาขางานการบัญชี

              - ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี สบช. ปวส. กลุ่ม.1 (ปวช.)

              - ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี สบช. ปวส. กลุ่ม.2 (ม.6)

          9.  สาขางานการตลาด

              - ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด สกต. ปวส. กลุ่ม.1 (ปวช.)

              - ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด สกต. ปวส. กลุ่ม.2 (ม.6.)

          10.  สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

              - ประเภทวิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม กร. ปวส. กลุ่ม.1 (ปวช)

              - ประเภทวิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม กร. ปวส. กลุ่ม.2 (ม.6)


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   11  สาขางาน ปีการศึกษา 2561

         1. สาขางานช่างยนต์

         2. สาขางานเชื่อมโครงสร้างโลหะ

         3. สาขางานไฟฟ้ากำลัง

         4. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

         5. สาขางานก่อสร้าง

         6. สาขางานช่างกลโรงงาน

         7. สาขางานการบัญชี

         8. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

         9. สาขางานการตลาด

         10. สาขางานการโรงแรม

        11. สาขางานกราฟฟิก

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   9  สาขางาน ปีการศึกษา 2561

          1. สาขางานเทคนิคยานยนต์

          2.สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ

          3.สาขางานไฟฟ้ากำลัง

          4. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

           5.สาขางานก่อสร้าง

           6.สาขางานการตลาด

          7. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

           8. สาขางานการบัญชี

           9.สาขางานการโรงแรม

        


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   10  สาขางาน ปีการศึกษา 2560

          1. สาขางานช่างยนต์

              - สาขางานช่างยนต์ปกติ

              - สาขางานช่างยนต์ทวิภาคี

         2. สาขางานเชื่อมโครงสร้างโลหะ

         3. สาขางานไฟฟ้ากำลัง

         4. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

         5. สาขางานก่อสร้าง

         6. สาขางานช่างกลโรงงาน

         7. สาขางานการบัญชี

         8. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

         9. สาขางานการตลาด

         10. สาขางานการโรงแรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   9  สาขางาน ปีการศึกษา 2560

          1.  สาขางานเทคนิคยานยนต์

              - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (จบปวช.)

              - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (จบม.6)

              - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิ)

          2.  สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงส้างโลหะ

              - สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงส้างโลหะ (จบปวช.)

              - สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงส้างโลหะ (จบม.6)

          3.  สาขางานไฟฟ้ากำลัง

              - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (จบปวช.)

              - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (จบม.6)

          4.  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

              - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (จบปวช.)

              - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (จบม.6)

          5.  สาขางานก่อส้าง

              - สาขางานก่อส้าง (จบปวช.)

              - สาขางานก่อส้าง (จบม.6)

          6.  สาขางานการตลาด

              - สาขางานการตลาด (จบปวช.)

              - สาขางานการตลาด (จบม.6)

          7.  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

              - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (จบปวช.)

              - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (จบม.6)

          8.  สาขางานการบัญชี

              - สาขางานการบัญชี (จบปวช.)

              - สาขางานการบัญชี (จบม.6)

          9.  สาขางานการโรงแรม

              - สาขางานการโรงแรม (จบปวช.)

              - สาขางานการโรงแรม (จบม.6)


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   10  สาขางาน ปีการศึกษา 2559

          1. สาขางานช่างยนต์

              - สาขางานช่างยนต์ปกติ

              - สาขางานช่างยนต์ทวิภาคี

         2. สาขางานเชื่อมโครงสร้างโลหะ

         3. สาขางานไฟฟ้ากำลัง

         4. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

         5. สาขางานก่อสร้าง

         6.สาขางานช่างกลโรงงาน

         7. สาขางานการบัญชี

         8. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

         9. สาขางานการตลาด

         10. สาขางานการโรงแรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   9  สาขางาน ปีการศึกษา 2559

          1.  สาขางานเทคนิคยานยนต์

              - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (จบปวช.)

              - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (จบม.6)

          2.  สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงส้างโลหะ

          3.  สาขางานไฟฟ้ากำลัง

          4.  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

          5.  สาขางานก่อส้าง

          6.  สาขางานการตลาด

          7.  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

          8.  สาขางานการบัญชี

          9.  สาขางานการโรงแรม


หลักสูตรระยะสั้น และ หลักสูตรมัธยมศึกษา

         1. วิชาการขับรถยนต์และบำรุงรักษารถยนต์   

         2. วิชาซ่อมรถจักรยานยนต์             

         3. วิชาช่างผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม         

         4. วิชาช่างผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น          

         5. วิชาอาหารขนม                

         6. วิชาศิลปประดิษฐ์

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ