รูปภาพกิจกรรม(1197)
อัลบั้ม:องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มอบครุภัณฑ์การศึกษาให้กับ วิทยาลัยเทคนิคตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นประธานมอบครุภัณฑ์การศึกษา ให้กับ วิทยาลัยเทคนิคตาก โดย ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคตาก ครู และ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมรับมอบครุภัณฑ์การศึกษาในครั้งนี้ วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการธนาคารโรงเรียนออมเงิน และมีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่มียอดเงินฝากสะสมสูงสุดในบัญชี และได้รับของรางวัลสมนาคุณ จากธนาคารโรงเรียน ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับผู้ที่มียอดเงินฝากสะสม จำนวน 6 คน วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ครั้งที่ 3/2563 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุม เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ และ การเตรียมจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู เข้าร่วมประชุม วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรมจิตอาสาบรรยายให้ความรู้ โครงการ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ดร. จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานฯ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวรายงานโครงการฯ พร้อมด้วย คณะวิทยากรจิตอาสา 904 ผู้บริหาร ครู บุคลากรวิทยาลัยฯ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกสาขางาน เข้าร่วมโครงการฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก โดย งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ประชุมโครงการอบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย, ประชุมนิเทศการจัดการเรียนการสอน และการจัดตารางสอนในภาคเรียนที่ 2/63 นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีหัวหน้าแผนกทุกแผนก, หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา, งานปกครอง และงานอาคารสถานที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการฯ ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก วันที่ 5 ตุลาคม 2563
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการการแข่งขัน A-MATH GAME (แผนกสามัญสัมพันธ์) ประจำปีการศึกษา 2563 นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบเกียรติบัตรให้กับ นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการแข่งขันเซปักตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ณ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก โดย แผนกวิชาช่างก่อสร้าง นำครู นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช., ปวส. และ ระดับ ปวส. ภาคสมทบ ร่วมกิจกรรมสร้างฝายคอนกรีตในป่าชุมชนบ้านคลองสัก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สร้างฝายทั้งหมด 1,798 ฝาย พร้อมด้วยกิจกรรมปลูกต้นไม้ และบวชต้นไม้ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ พื้นที่อนุรักษ์ป่าน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี นำโดย นายไสว สีบูจันดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคตาก ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับเกียรติบัตรรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2563 ปีที่ 2 ติดต่อกัน โดย นางสาวอำไพร ศรีเริงหล้า สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก และ นางสาวเจนจิรา ยีคำ คณะตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาฯ มอบให้กับวิทยาลัยฯ นายอิทธิเดช ไทยดำรงค์ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ