รูปภาพกิจกรรม(1139)
อัลบั้ม:นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในกิจกรรม สโมสรคนสื่อ เวทีเสวนา ประเด็นการสื่อสาร “การเลือกตั้ง นโยบาย และทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ” โดยมี ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุมบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก ครั้งที่ 2/2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 20.00 น. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม นายสุคำ แข็งแรง นักการภารโรง วิทยาลัยเทคนิคตาก โดย ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี ณ วัดหนองกระโห้ ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านแม่สละ โรงเรียนบ้านแม่พูล โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ และ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมอนุกรรมการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัด 2 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้ดำเนิน โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายประพันธ์ เศวตวัฒนากุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และ นายวุฒิชัย ใจมูล หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะครู และ นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ บริการซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย เครื่องจักรกลทางการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน สร้างอาชีพให้ชุมชน โรงเรียนและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 13 - 17 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2566 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม เวลา 14.00 น. วันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดเวทีเสวนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมอันดามัน รีสอร์ท ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 20.00 น. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม นายสรรทัศน์ จันทร์สมบัติ ครูชำนาญการ ครูผู้สอนประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคตาก โดย ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดทุ่งพระชัย (วัดเกาะอ้ายด้วน) หมู่ 1 ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษร เพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน” ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 โดยมี นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก กล่าวต้อนรับ และ นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวรายงาน การอบรมในครั้งนี้ แขกรับเชิญร่วมถ่ายทอดประสบการณ์นักบินโดรนมืออาชีพ ถ่ายทอดประสบการณ์การนำโดรนไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมการอบรม นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นายพัชรกฤษฎิ์ เนื้อไม้ อาจารย์ประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกวิทยาลัยเทคนิคตาก นายหม่อง ทองดี จากเครื่องบินกระดาษ สู่เส้นทางคนทำหนัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมอบรมฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ