รูปภาพกิจกรรม(1175)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกับชุมชนคุ้มสินไทย ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ และชุมชนปทุมคีรี สืบสานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรม อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก คณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจณาภิเษกอุดรธานีในโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้ชี้แจ้งข่าวสารต่างๆ ให้นักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ในกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรต้อนรับ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ที่มาเยี่มชมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากได้รับเกียรติจาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “สถาบันพระมหากษัตรริย์กับประเทศไทย” โครงการอบรมจิตอาสาเยาวชน วิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน/นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตากเข้าร่วมฝึกอบรม
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ผู้บริหาร และคณะครูวิทยาลัยเทคนิคตาก จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดแผนดำเนินการจัดกิจกรรมและการดำเนินโครงการ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน/นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานประกอบพิธี
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคตาก ประจำปีการศึกษา 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ