วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ชื่ออัลบั้ม:วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. คุณบุญฑริก วัฒนศัพท์ เลขาธิการมูลนิธิ โครงการมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเติมใจ เต็มสุข เติมเต็มสุขด้วยใจบาฟส์ เพื่อเป็นส่วนสนับสนุนคุณภาพการศึกษาที่ดีของ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ครู ร่วมมอบทุนการศึกษาฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รายชื่อนักเรียนทุนการศึกษามูลนิธิเติมใจ เต็มสุข เติมเต็มสุขด้วยใจบาฟส์ (ระดับชั้น ปวช.) จำนวนทุนละ 3,000 บาท 1. นางสาวณัฐณิชา อินทร์คำ สาขางานไฟฟ้ากำลัง 2. นางสาวกัลยาวดี สร้อยเพชร สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 3. นายจิรายุ จับแสงจันทร์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์ 4. นายภรัณญ ตันยา สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก 5. น.ส. สุพัตรา ฮาบสุวรรณ สาขางานการโรงแรม 6. น.ส. ปรีย์วรา แสนว่าง สาขางานอาหารและโภชนาการ 7. น.ส.เสาวรินทร์ แซ่ว้าน สาขางานอาหารและโภชนาการ รายชื่อนักเรียนทุนการศึกษามูลนิธิเติมใจ เต็มสุข เติมเต็มสุขด้วยใจบาฟส์ (ระดับชั้น ปวส.) จำนวนทุนละ 5,000 บาท 1. นายศักดิ์พัฒน์ เพ็งอำไพ สาขางานเทคนิคยานยนต์ 2. นางสาวนันทรัตน์ สายวานิชย์ สาขางานการตลาด 3. นางสาวปริสา อ่อนเทศ สาขางานการตลาด 4. นางสาวณัฐกมล แสงปราวัง สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 5. นางสาวพิมพ์ภรณ์ สุราภา สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน: 9 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ