รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดประกอบอาหารจากพืชผลอัตลักษณ์เมืองตากในงาน “ มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรคุณภาพ ตากการันตี ปีที่ 4” โดยมี นางจุไรรัตน์ เดชภิรัตนมงคล หัวหน้าสาขาวิชา ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับรางวัล วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 3 คน 1.นายยศวรรธ อภัยกาวิน นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขางานอาหารและโภชนาการ 2.นางสาวอริสรา กันทะวงษ์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขางานอาหารและโภชนาการ 3.นางสาวถลัชนันท์ วีระรุ่งเรืองกุล นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขางานอาหารและโภชนาการ ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 3 คน 1.นางสาวสินีนาฎ บุญเฉย นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขางานอาหารและโภชนาการ 2.นางสาวอรนุช นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขางานอาหารและโภชนาการ 3.นางสาวนภัทร รุ่งเรืองศิลาทิพย์ นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขางานอาหารและโภชนาการ โดยมีครูผู้ควบคุม นางสาวทัศนีวัลย์ เครือกิจ สาขางานอาหารและโภชนาการ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพเจ้าฟ้ามหาจักกรี จังหวัดตาก ระดับจังหวัดที่ได้ดำเนินการมาครบแล้ว 2 ครั้ง โดยมี นายพัชรกฤษฎิ์ เนื้อไม้ ผู้แทนภาคสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีรับเข็มเชิดชูเกียรติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ อาคารการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนบนพื้นที่สูง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านนวัตกรรมโครงงานเป็นฐาน PjBL เพื่อการเผยแพร่ในรูปแบบงานวิจัยในชั้นเรียน กล่าวรายงานโดย นางสาวอัชราภรณ์ ทองพุ่ม หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยากรโดย 1.ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2.ผศ.ดร. อนุศิษฎ์ อันมานะตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการสอนแบบ PjBL และการประเมินผลตามสภาพจริงไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาได้ พร้อมด้วยนายณัฐกฤต ภูทวี และนางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก และ ครู เข้าร่วมการอบรม วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. -16.30 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ ประจำปีการศึกษา 2566 กล่าวรายงานโดย นางสาวกมลพร กุดแก้ว เลขานุการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยากรโดย 1.นายศิริชัย เทียนทอง 2.นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ในโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำเพื่อพัฒนาเยาวชนให้รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองมีภาวะผู้นำที่ดีมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นอยู่ พร้อมทั้งยังสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองได้เป็นอย่างดีตามวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วยนายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ครูที่ปรึกษาอวท. และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพเข้าร่วมการอบรม วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวะศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างผู้มีอิทธิพลทางสื่อโซเชียล (Influencer) ด้านอาชีวศึกษาบนแพลตฟอร์ม YouTube และ TikTok (ภาคเหนือ) ดำเนินการโดยทีมงานวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวะศึกษา นำโดย ดร.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ ดร.ธีรวุธ ยะอูป รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อพลิกโฉมภาพลักษณ์ เสริมสร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กรสร้างการรับรู้และความสำเร็จของการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ในวันนี้มีผู้เข้าอบรมจากสถานศึกษาในเขตภาคเหนือจำนวนทั้งสิ้น 30 คน โดยมีกำหนดจัดการอบรมในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายพัชรกฤษฎิ์ เนื้อไม้ ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ในนาม สอจ.ตาก เข้าร่วมการอบรมฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมประชุมชี้แจงที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาทวิภาคี หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและหัวหน้าแผนกวิชาที่เปิดสอนระบบทวิภาคี เข้าร่วมประชุมฯ ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทลแอนด์คอนเวอรชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ เรื่องการศึกษาคุณสมบัติขนมลูกชุบจากถั่วมะแฮะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีพุทธศักราช 2566 วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้ 1.นางสาวกมลพร กุดแก้ว นักศึกษาปวส.2 สาขางานการบัญชี 2.นางสาวปิยะธิดา ศิริแพทย์ นักศึกษาปวส.1 สาขางานอาหารและโภชนาการ 3.นางสาวอริสรา กันทะวงษ์ นักศึกษาปวส.1 สาขางานอาหารและโภชนาการ 4.นายภูรินท์ ทินน้อย ปวส.1 สาขางานอาหารและโภชนาการ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวนาตยา กาวีแห ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 2.นายทวีศักดิ์ หอมรื่น ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 3.นางสาวทัศนีวัลย์ เครือกิจ ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2566 กล่าวรายงานโดย นายณัฐพล แก้ววิเศษ ประธานชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง ได้รับเกียรติจากวิทยากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ให้ความรู้การฝึกอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR การเคลื่อนย้ายแบบเร่งด่วนและการจำลองสถานการณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ทุกสาขางานเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 17.30 น. นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยข้าราชการครู คณะครูสาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ หอกิตติคุณริมน้ำปิง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมีนายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยนายวีระยุทธ ด้วงบาง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา ปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบสถานที่และเยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบาง ณ พื้นที่บ้านปางสา ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ