รูปภาพกิจกรรม(1139)
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุมโครงการรับใบประกาศนียบัตรและสัมพันธ์น้องพี่แสดงความยินดี (Goodbye Senior) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นได้ด้วยความเรียบร้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคตาก วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประขุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก และนางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ นายจีระพงษ์ แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 การตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามการทดสอบทางการศึกษาระดับนานาชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ในนามศูนย์ประสานงานการสอบ V-NET ด้วยระบบ Digital Testing ประจำปีการศึกษา 2566 คณะกรรมการคุมสอบโดยครู วิทยาลัยเทคนิคตาก มีนักเรียน นักศึกษา เข้าทำการทดสอบ V-NET จำนวน 410 คน ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. สนามสอบ ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นายวิทยา มั่นเติม นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ประจำปี พ.ศ. 2567 โดย นายวัฒนา สาคร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม เรื่อง “การจัดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล พร้อมด้วยคณะกรรมการคุมสนามสอบ วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีงานวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 07.30 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นายณัฐกฤต ภูทวี นายวิทยา มั่นเติม นางสุกัญญา แสงจุ่นและนายสดายุทธ ภูคลัง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ขอแสดงความยินดีกับ ครูสุรศักดิ์ ยะกัน ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา “ระดับดี” ประจำปี 2566 “ ระดับประเทศ ” ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานครฯ ในวันที่ 16 มกราคม 2567
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English Camp ประจำปีการศึกษา 2566 กล่าวรายงานโดย นางมานิศา เปรมสัย หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวต่างชาติสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 17 มกราคม 2567 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ นายเด่นดวง ลำเพยพล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก และคณะกรรมการดำเนินงาน ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมทดสอบในครั้งนี้ จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 25 คน ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นายวุฒิชัย ใจมูล พนักงานราชการครู พร้อมด้วยครูสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีฯ ณ เจดีย์ยุทธหัตถีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดย นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 16 มกราคม 2567 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิดกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ อาชีวศึกษาจังหวัดตาก “วันครู” ปี 2567 กล่าวรายงานโดย นายพิทยา ศรพิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก และครู บุคลากร เข้าร่วมกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความรักสามัคคีสมานฉันท์และมีวินัยรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย วิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันมีดังนี้ วิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากและโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก ณ สนามกีฬาโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีตาก ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ