รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกล่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 เนื่องในปี 2567 เป็นปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งประเทศไทยได้มุ่งมั่นรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์และพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทยสร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา” อันนำไปสู่จุดมุ่งหมายเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน และได้ร่วมกล่าวปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมฯ วันที 26 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นายณัฐพงศ์ สำแดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก เป็นประธานในโครงการฝึกอบรมและปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการให้กับครู นักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก (ภาครัฐ) ประจำปี 2567 กล่าวรายงานโดย นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าววัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยากรบรรยายโดย 1.นายสิทธิพงษ์ แสนเนตร ผู้จัดการร้าน Slowbar หน้าบ้าน เรื่องการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ 2.นางสาวอัจฉรา มณีนพรัตน์สุดา พนักงานธุรกิจ ธนาคารออมสิน สาขาตาก เรื่องการหาแหล่งเงินทุนในการจัดทำธุรกิจในสภาวะปัจจุบัน 3.นายพัชรกฤษฏิ์ เนื้อไม้ ครูวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย สำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 4.นายพหวัฒน์ ศิริพันธ์ ครูวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องแผนธุรกิจความเป็นมาและแผนการตลาด 5.นายนัทธชาติ ต้องดี ครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เรื่องแผนการจัดการ 6.นางจิราวรรณ นันทวงษ์ ครูวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เรื่องแผนการผลิต 7.นางละมุน รื่นรวย ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก เรื่องแผนการเงินและแผนฉุกเฉิน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. ครูและนักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก จำนวน 121 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและศูนย์บริรักษ์ไทย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายณัฐพงศ์ สำแดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาและทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูง สอดรับกับมาตรฐานสากลให้กับนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก กล่าวรายงานโดย นายณัฐกฤต ภูทวี เลขานุการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ในนามตัวแทนคณะกรรมการดำเนินงานกล่าววัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาและทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีสรรถนะสูงสอดรับกับมาตรฐานสากล วิทยากรบรรยายโดย 1.นางฐิตารีย์ จันทรวัทน์ ครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 2.นางสาวทิพวรรณ พรหมรักษ์ นักวิชาการอิสระ โดยมีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน จาก วิทยาลัยเทคนิคตาก จำนวน 31 คน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จำนวน 20 คน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จำนวน 17 คน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก จำนวน 17 คน โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยี จำนวน 15 คน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยเทคนิคตาก นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรณรงค์สาธารณะเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและความเท่าเทียมทางเพศ ในเดือนแห่งความภาคภูมิใจหรือ PRIDE MONTH จังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 “Rahang Pride 2024” กิจกรรมเวทีเสวนา ในหัวข้อ “ความหลากหลายทางเพศกับพื้นที่ชายแดน” และในเวลา 16.30 น. ร่วมเดินขบวนพาเหรดโบกธงสีรุ้งจนถึงบริเวณสถานที่จัดงาน ณ อาคารหอกิตติคุณ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอเมืองตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้คำปรึกษาตามระเบียบและแนวปฏิบัติประกอบระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปรึกษาหรือครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินในปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมต้นทองรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้คำปรึกษาตามระเบียบและแนวปฏิบัติประกอบระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 เพื่อรองรับการประเมินในปีการศึกษา 2567 ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปรึกษาหรือครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา กลุ่มสถานศึกษาในสังกัดภาคเหนือ จำนวน 75 สถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 200 คน ณ โรงแรมต้นทองรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรมโครงการ วันทา กตัญญุตา บูชาครู (พิธีไหว้ครูช่าง) ประจำปีการศึกษา 2567 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ทุนประเภทเรียนดี ความประพฤติดีและครอบครัวมีรายได้น้อย จำนวนเงิน 60,000 บาท จำนวน 30 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท และมีหน่วยงาน บริษัท มูลนิธิทุนการศึกษามอบให้ รวมจำนวนทุนทั้งหมด 33 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 158,000 บาท ดังนี้ 1.เหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ยากไร้ ด้อยโอกาส เงินจำนวน 20,000 บาท 10 ทุนๆ ละ 2,000 บาท 2.บริษัทจัดหางานไทยเวิร์คเกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด มอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน 20,000 บาท 10 ทุนๆ ละ 2,000 บาท 3.มูลนิธิทุนการศึกษาสร้างฝัน Create Your Future Foundation : CYF ร่วมกับมูลนิธิเขื่อนยันฮี มอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน 50,000 บาท 5 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท 4.โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ สนับสนุนทุนการศึกษา จำนวนเงิน 8,000 บาท 8 ทุน 5.อาหารกลางวัน ๆ ละ 1 มื้อ ตลอดปีการศึกษา 1/2567 จำนวน 13 คน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโดยไม่มีวันลา วันขาด ประจำปี 2566 และครูที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาด้วยความวิริยะอุตสาหะตามโครงการเชิดชูเกียรติครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีฯ วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาให้ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความสามารถในการทำอาหารพร้อมทาน ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพอิสาระและเพื่อพัฒนาให้ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สามารถมีรายได้โดยอาจเป็นรายได้หลักหรือรายได้เสริมเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือพลังและบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติหรือเครือข่ายต่าง ๆ ให้เป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือการคืนคนดีสู่สังคมอย่างครบวงจร ณ วิทยาลัยชุมชนตาก (ซอยโรงเรียนอนุบาลตากเก่า) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอเมืองตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส และร่วมพิธีมอบสัมฤทธิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอบรม โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 📌 สำนักโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เป็นเจ้าภาพจัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอบรม โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา จำนวน ๓๐ แห่ง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้สนับสนุนโครงการฯ และผู้สำเร็จการฝึกอาชีพโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบสและขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา โดยพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้มอบสัมฤทธิบัตรและใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทั้งให้โอวาท แก่ผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอบรม ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรผู้รับผิดขอบโครงการฯ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรถตามวัตถุประสงค์โครงการฯ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหาร สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตากและหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยมี นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยเน้นเครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาค มีการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของประเทศ เพื่อให้การขับเคลื่อนและยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ