รูปภาพกิจกรรม(1175)
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมแสดงมุทิตาจิตคุณครูจุไรรัตน์ เดชภิรัตนมงคล ครูชำนาญการพิเศษ ผู้เกษียณอายุราชการ วันที่ 6 กันยายน 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ประจำปีการศึกษา 2566 กล่าวรายงานโดย นายนราพงศ์ แก้วถึง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เยี่ยมชมให้กำลังใจการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับสถานศึกษาทุกแผนกวิชา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมฯ วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรฯ ให้การต้อนรับ นายสกุลชัย ลัพกิตโร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวคัทลียา เจริญสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการและนางสิริลักษณ์ ศรีตระกูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเติมเต็มข้อมูลจากระบบติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา (e-MVS) สถานศึกษากลุ่มตัวอย่าง วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิงวิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Micro-Credit Bank ของ สพม.ตาก โดยมี ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต หรือ Credit Bank ด้วยเทคโนโลยี Blockchain สร้างภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิตให้เกิดเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมเศวตกุญชร ชั้น 3 เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมกิจกรรมน้อมใจภักดิ์โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปี 2566 โดยมี นายวิทยา มั่นเติม นายณัฐกฤต ภูทวี และนางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตากได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปี 2566 กิจกรรมน้อมใจภักดิ์และกีฬาจังหวัดตาก เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ อาหารหอกิตติคุณ อำภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ขอขอบพระคุณท่านสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การประกอบธุรกิจ ร้านกาแฟวิทยาลัยเทคนิคตาก TTC COFFEE HOUSE เป็นอย่างสูง โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี และนางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยครูวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ วันที่ 25 สิงหาคม 25666 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กล่าวรายงานโดย นายนราพงศ์ แก้วถึง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยากรโดย นางอรวรรณ จันทร์บุตร ครูชำนาญการพิเศษ นางสาววราภรณ์ ภาคสุโพธิ์ ครูชำนาญการ นายกิตติพงศ์ สิริมูลเครือ ครูชำนาญการ พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม มาบรรยายให้ความรู้เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 4 ด้าน 5 องค์ประกอบ และสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน นักศึกษา มีความรักและเห็นคุณค่าของพรรณไม้ โดยมีนายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และระดับชั้น ปวส. ตัวแทนแผนกทุกสาขาวิชาชีพ เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์โครงการพัฒนาทักษะ STEM และโครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ การประกวดวาดภาพ การประกวดชุดจากวัสดุเหลือใช้ การใช้ทักษะ STEM มาสร้างชิ้นงานทั้งระดับปวช. และปวส.ประจำปีการศึกษา 2566 กล่าวรายงานโดย นางกนกกาญจน์ เวียงนาค เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าความสำคัญของกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทำกิจกรรมร่วมกันและได้รับสาระความเพลิดเพลินจากกิจกรรมมีการวางแผนในการจัดทำชิ้นงานฝึกฝนทักษะกระบวนการคิดคำนวณ โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการ วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ในภาคเรียนที่ 2/2565 เพื่อปลูกฝังส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา เป็นคนดีมีระเบียบวินัยตรงต่อเวลาภูมิใจในความเป็นไทยและได้ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนเชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษา โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น นายณัฐกฤต ภูทวี และนายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดี ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันการประกวดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี และ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันรักการอ่าน 1.นางสาวศรินญา กาวีระ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.2 ชนะเลิศ 2.นางสาวญาณิศา ยมลำภู การบัญชี ปวส.1 รองชนะเลิศอันดับ 1 3.นางสาวภคพร แพงไธสงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.2 รองชนะเลิศอันดับ 2 ผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันคัดลายมือ 1.นางสาวอริศรา เทียนลม การบัญชี ปวส.1 ชนะเลิศ 2.นางสาวจิดาภา แหวเมือง ไฟฟ้ากำลัง ปวช.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 3.นางสาวพรนภัส บกแก้ว คอมฯธุรกิจ ปวส.1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันวาดภาพระบายสี (ในหัวข้อวรรณคดีไทย) 1.นายชยณัฐ จุลลศรี อิเล็กทรอนิกส์ ปวช.3 ชนะเลิศ 2.นายถิรยุทธ นิ่มคำ ช่างกลโรงงาน ปวช.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 3.นางสาววิลาสินี กันธุ คอมพิวเตอร์กราฟิก ปวช.2 รองชนะเลิศอันดับ 2
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ