รูปภาพกิจกรรม(1197)
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวต้อนรับ นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก เป็นประธาน โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD ระดับ 1 และ สาขาการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ซึ่งมี นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคการผลิต จำนวน 33 คน และ สาขาวิชาเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ จำนวน 20 คน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู ร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ให้บริการรถจักรยาน โครงการ "ปั่นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย้อนรอยประวัติศาสตร์แผ่นดิน 5 มหาราช" เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ตามโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณจุดปล่อยตัวหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.30 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมให้กำลังใจเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL TAK ในการแข่งขันประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL TAK ประจำปี 2566 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดตาก เพื่อเข้าร่วมการประกวดฯ ในระดับภาคเหนือ ณ เวทีริมน้ำปิง ตลาดวินเทจ เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นตัวแทนผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 15-16-17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ วัดโคกพลู ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ นายชุมพล จันทร์สายทอง ประธานกรรมการ นายเสวก บุญประสพ รองประธานกรรมการ นางเกศินี ฝึกฝน กรรมการและเลขานุการ นางธัญญาภรณ์ สิงห์ไฝแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ นายเตชินท์ พลโยธี ผู้ช่วยเลขานุการ และ นางสาวณัจฉรียา นุบาน ผู้ช่วยเลขานุการ ในการประเมินนโยบายการขับเคลื่อนสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565 ผู้นำเสนอการดำเนินงาน โดย นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เข้ารับการประเมินฯ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล รองผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ดร.พิเชษฐ์ พินิจ และ ดร.อนุศิษฎ์ อันมานะตระกูล ลงพื้นที่หนุนเสริมสนับสนุนวิชาการ ติดตามและประเมินการทำงานให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2565 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยมี คณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา เข้าร่วมรับฟัง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงการรู้จักพึ่งตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตนเองตลอดจน ใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจ และกระทำในสิ่งที่ควรเป็นการวางรากฐานการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับทุกคนในสังคมไทย และพร้อมทั้งนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี และ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประกวดโครงงาน นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายจักรลักษณ์ เวียงนาค หัวหน้าแผนกไฟฟ้ากำลัง กล่าวรายงาน และ คณะกรรมการโดย นายสุรศักดิ์ ยะกัน นายประสงค์ คุ้มสา นายเสกข์ เจ๊กพ่วง นายสมโภชน์ จึงกระแพ นายณรงค์ศักดิ์ เกิดแสง นายพัชรกฤษฎิ์ เนื้อไม้ นางนันทวัฒน์ ศิลวัตรพงศกุล นางชนกานต์ ยะกัน นายพนหวัฒน์ ศิริพันธ์ และ นางสาวขนิษฐา สามารถ พร้อมด้วย ครู นักเรียน นักศึกษา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก และ นายประสงค์ คุ้มสา ข้าราชการครู ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (พระยาตาก) ปางประทานทรัพย์นำประดิษฐานบนแท่นประทับ โดย ชมรมตามรอยประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มณฑลพิธีริมห้วยแม่ท้อ บ้านปากร้อง หมู่ที่ 6 ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร และการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน โดย นายวัฒนา สาคร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก กล่าวรายงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2 วิทยากรบรรยายโดย นายอณาวรณ์ เที่ยงเอม หัวหน้าฝ่าย Safety (ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชยะยนต์) “การขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง” นายกฤษฎา ใจตาบุตร พนักงานปฏิบัติการด้านสาธรณภัย “การป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนฯลฯ” โดยมี ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ