รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุมบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก ครั้งที่ 2/2564 เพื่อแจ้งกำหนดการต่าง ๆ พร้อมปรึกษาหารือ เตรียมการ ปิด - เปิด ภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2 เมษายน 2564 พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคตาก วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ วัดโคกพลู อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ประชุมพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ประธานในที่ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2564 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน นักศึกษา และครู เข้าร่วมพิจารณา วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:งานวัดผลประเมินผล วิทยาลัยเทคนิคตาก ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ประธานในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณา และอนุมัติผลการเรียน ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดย ว่าที่ร้อยตรีมานะ ศิลพร หัวหน้างานวัดผลประเมินผล เป็นผู้กล่าวรายละเอียด พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 19 มีนาคม 2564 สาขางานการตลาด วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับรางวัลขนะเลิศ การเขียนแผนธุรกิจ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563 โดย ครูผู้ควบคุม นายณัฐวัฒน์ ศิริพันธุ์ ผู้เข้าร่วมในการแข่งขัน การเขียนแผนธุรกิจ 1. นางสาวธนพร บุญปล้อง สาขาการตลาด 2. นางสาวธาราทิพย์ ใจสอน สาขาการตลาด 3. นางสาวอัมราภรณ์ ภุมมาลักษ์. สาขาการตลาด 4. นางสาวสุนันท์ญา พระยาลอ บัญชี 5. นางสาสกัญฌพัชร ตารินทร์ ธุรกิจดิจิทัล ระหว่างวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ผลงาน นักเรียน นักศึกษา สาขางานช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคตาก กวาด 4 รางวัล โดยครูผู้ควบคุม นายมานะ กันธิยะ นายสรรทัศน์ จันทร์สมบัติ นายมนตรี ศรีสุริยะวรรณ และ นายกิตติศักดิ์ มีวรรณ 1. งานเชื่อมโลหะ - ปวช. ชนะเลิศ - ปวส. รองชนะเลิศ อันดับ 1 2. งานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม - ปวส. ชนะเลิศ - ปวช. รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 19 มีนาคม 2564 สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดอันดับ 2 ทักษะจักรยานยนต์ ในสถานี ฮอนด้า และ ยามาฮ่า ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยครูผู้ควบคุม นายคมสัน มิ้มทอง ผู้เข้าร่วมในการแข่งขัน ทักษะจักรยานยนต์ 1. นายดนุสรณ์ เครือเม่น สาขางานยานยนต์ 2. นายพัชรพล นาเบ้า สาขางานยานยนต์ ระหว่างวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 19 มีนาคม 2564 สาขางานการตลาด วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยครูผู้ควบคุม นายวีระยุทธ ด้วงบาง ผู้เข้าร่วมในการแข่งขัน กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 1. นายพิษณุพงษ์ แซ่กือ สาขาการตลาด 2. นางสาวอรอนงค์ นรารติพรหม สาขาการตลาด 3. นางสาวสุกัญญารัตน์ ศรีสมพงษ์ สาขาการตลาด ระหว่างวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 19 มีนาคม 2564 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยครูผู้ควบคุม นางสาวอัญชลี ชัยประเดิมศักดิ์ ผู้เข้าร่วมในการแข่งขัน ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 1. นายปณัยกร พันธ์อุดม สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 2. นายกำธร โทนสังข์อินทร์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ