รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมแสดงความยินดีกับ นายจงรักษ์ กองห้าห้อง รองผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ด้านเทคนิค) จังหวัดตาก วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมแสดงความยินดีกับ ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์ ที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะ ให้การต้อนรับ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ที่เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ ให้มีวิสัยทัศน์มุมมองที่ดีในการพัฒนาการดำเนินงานพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายการเป็นผู้ประกอบการที่วางไว้ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดการประชุมบุคลากรวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เข้าร่วมประชุมฯ วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 โดย นายชูชาติ ชื่นมงคลสกุล เป็นประธานกรรมการ ในการประชุมฯ พร้อมกับ ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมประชุมฯ วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะ ให้การต้อนรับ ครู และ นักเรียน จากวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ที่เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการประจำปีงบประมาณ 2565” วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการประชุม โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับภาคเหนือ ภายใต้แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับติดตามคุณภาพโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก และ หัวหน้างานปกครอง เข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. – 12.00 ณ ห้อง Smart Classroom2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:อาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2565 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม เวลา 14.00 น. วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ณ ห้อง ประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการประชุม โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับภาคเหนือ ภายใต้แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับติดตามคุณภาพโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก และ หัวหน้างานปกครอง เข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. – 12.00 ณ ห้อง Smart Classroom2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมประชุม โครงการอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของผู้บริหารและข้าราชการครู ตามหลักเกณฑ์ ว4/2564 และ ว10/2564 (เกณฑ์ PA) วิทยากรบรรยายโดย นางสาวจิราภรณ์ ไทยกิ่ง ตำแหน่ง รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. และ นางสาวนิตยา โล๊ะกาแก้ว ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ) โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู เข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. – 17.00 น. ณ ห้อง Smart Classroom1 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ