รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:นักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานช่างเชื่อมประเทศไทย ครั้งที่ 6 ณ ไบเทค บางนา กับการรักษาแชมป์ เป็นปีที่ 2 ชนะเลิศ เชื่อมท่อ 5 G TIG & MIG และรางวัลชมเชย อันดับ 2 การเชื่อมด้วยหุ่นยนต์
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:เกินความคาดหวังกับทีมงานละลายลวด วท.ตาก การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานช่างเชื่อมประเทศไทย ครั้งที่ 6 ณ ไบเทค บางนา กับการครองแชมป์ ครั้งที่ 2 ชนะเลิศ เชื่อมท่อ 5 G TIG & MIG รางวัลชมเชย อันดับ 2 การเชื่อมด้วยหุ่นยนต์
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก และวิทยาลัยเทคนิคตากจัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่สถานศึกษาประจำปี 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคตาก ครั่งที่ 1/2561 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และยกระดับคุณภาพเตรียมความพร้อม และสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา (ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวส.1)
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ร้านกาแฟ TTC Coffee House ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา (ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1)
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ