รูปภาพกิจกรรม(1175)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการรับใบประกาศนียบัตรและสัมพันธ์น้องพี่แสดงความยินดี Senior (Goodbye Senior) ประจำปีการศึกษา 2563 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 โดย นายอิทธิเดช ไทยดำรงค์ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงาน โดยมี นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร ปวช. จำนวน 480 คน และหลักสูตร ปวส. 370 คน รวมทั้งสิ้น 850 คน วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2563 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา โดย นายอิทธิเดช ไทยดำรงค์ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงาน และ ปาฐกถาธรรม โดยพระมหาสมบัติ ภทฺทปญฺโญ วัดอัมพวัน นายเนฑิษฐ์ ประเสริฐวงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก นางสาวนันสุนีย์ แสงสี นักวิชาการสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก นางสาวเบญจพร ธะสุใจ นักวิชาการสำนักงานจัดหางาน จังหวัดตาก บรรยายให้ความรู้ และ คณะผู้บริหาร ครู ผูกข้อมืออวยพรให้กับ นักเรียน นักศึกษา วันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 9 มีนาคม 2563 สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เข้าแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล รองผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เป็นประธานกล่าวแนะแนวศึกษาต่อ และ นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวรายงาน มีนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 สาขางานช่างเชื่อมโลหะ สาขางานการตลาด และ สาขางานการโรงแรม เข้ารับฟังการแนะแนวศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดอบรมโครงการ นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2564 นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวรายงานการอบรมโครงการ นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี วิทยากรจากสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก ที่มาให้ความรู้ในเรื่องของกฎจราจรแก่ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การซ่อมบำรุงอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดย ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก และ ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ร่วมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมอาคารแม่ 80 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ ครูผู้สอนดีเด่น อาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Video Conference ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู และ นักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดประกวดโครงงานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี การประกวดโครงงานวิชาชีพ และจัดแสดงผลงานโครงการวิชาชีพตามหลักสูตร สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 โครงงานที่เข้าร่วมประกวดมี จำนวน 27 ผลงาน และ ปวส.2 โครงงานที่เข้าร่วมประกวดมี จำนวน 26 ผลงาน ปีการศึกษา 2563 ณ สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. พิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ 3 สี) ประจำปีการศึกษา 2563 นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี โครงการพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ 3 สี) ประจำปีการศึกษา 2563 ให้ลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ พร้อมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมกิจกรรม ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ครั้งที่ 1/2564 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุม เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา Excellent Center ปีงบประมาณ 2564 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู เข้าร่วมประชุม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ