รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:อาชีวศึกษาจังหวัดตาก จัดประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2563 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตากเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ นายนพพร ยะเขต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชะลาด และ นายกิติชัย พรมินทร์ นักวิชาการสาธารณสุข ในการเข้าตรวจการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดย นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู ให้การต้อนรับ และได้เดินตรวจสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงอาหาร ตามอาคารห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทุกแผนก วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพัทธ์ สมจู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผนอาชีวศึกษา ได้มาติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการบูรณาการเสริมศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดนกิจกรรมจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ภายใต้แผนบูรณาการ เพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวให้การต้อนรับในที่ประชุม และได้เดินเยี่ยมชมการฝึกขับรถยนต์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำใบขับขี่รถยนต์ การทำเจลล้างมือ การทำผัดไทย และขนมอลัว ให้กับประชาชนผู้ที่สนใจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) การประชุมทำความเข้าใจด้านเทคนิคการผลิตสื่อออกอากาศสถานีโทรทัศน์ VEC TV CHANNEL 53 นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกทุกแผนกวิชา เข้าร่วมประชุม วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) การประชุมเพื่อมอบนโยบาย เรื่อง “แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ” Digital Education Excellence Platform : Deep นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม โดย นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมประชุม วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เพื่อรับฟังนโยบาย การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง ครั้งที่ 2/2563 นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก พร้อมด้วย ข้าราชการครู เข้าร่วมประชุม วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) โดย ดร. จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกทุกแผนกวิชา วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง โดย นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมประชุม วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และ นายแพทย์ รเมศ ว่องวิไลรัตน์ สาธารณสุขจังหวัดตาก โดย นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวให้การต้อนรับ ในที่ประชุม เรื่องการตรวจเยี่ยมมาตรการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์โรคโควิด-19 (Covid-19) วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ