รูปภาพกิจกรรม(1224)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2564 นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงานโครงการปัจฉิมนิเทศฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก, สำนักงานจัดหางาน จังหวัดตาก และ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด เข้าให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ให้โอวาท และทำพิธีผูกข้อมือแก่ ผู้จะสำเร็จการศึกษา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ จังหวัดน่าน ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Plan) ระดับ ปวส. 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW ระดับ ปวช.
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกับ ขนส่งจังหวัดตาก จัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2565 และ นางสาวพรพิศ มิ่งมาศ ขนส่งจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะครู สาขางานยานยนต์ นักเรียน ระดับชั้น ปวช. สาขางานยานยนต์ และ สาขางานการบัญชี เข้ารับการอบรม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี การประกวดโครงงานวิชาชีพ และจัดแสดงผลงานโครงการวิชาชีพตามหลักสูตร สาขาวิชาช่างยนต์ และ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล โดยมี นายเสกข์ เจ๊กพ่วง หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ กล่าวรายงาน โครงงานที่เข้าร่วมประกวดของ นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 จำนวน 19 ผลงาน และ ปวส.2 จำนวน 23 ผลงาน ในปีการศึกษา 2564 และมีคณะกรรมการจาก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ และ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา โครงการ การเสริมสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด ยุุค COVID - 19 ให้กับ นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการตลาด วิทยากรบรรยาย โดย คุณวัฒนา ทาวงษ์ เทรนเนอร์ฝ่ายพัฒนาบุคคลากร บริษัท ทรู คอร์เปอเรชั่น จำกัด สาขาตาก วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางในการคัดเลือกผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง Smart Classroom 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และกล่าวแสดงความยินดีกับ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ “Creative Marketing Plan” ระดับ ปวส. 2. รางวัลชนะเลิศ ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile Amplifier) ระดับ ปวช. 3. รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. 4. รางวัลชนะเลิศ ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวส. 5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW ระดับ ปวช. 6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวช. โดยมี คณะผู้บริหาร ครูผู้ควบคุม ร่วมรับโล่รางวัล และเกียรติบัตร ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ครั้งที่ 1/2565 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม โดยมี คณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ เวลา 15.00 น. ณ ห้อง Smart Classroom2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานจัดการแข่งขัน พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนายณัฐกฤต ภูทวี รองประธานจัดการแข่งขันเป็นตัวแทนมอบโล่ให้กับผู้ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ ระหว่างวันที่ 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานจัดการแข่งขัน พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้า และเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวรายงานการแข่งขันฯลฯ ระหว่างวันที่ 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ