รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น. เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย การจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566 โดยมี นายวิทยา มั่นเติม นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน นายพรศักดิ์ กลิ่นประทับและนายวีระยุทธ ด้วงบาง ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารีเข้าร่วมการประกอบพิธีฯ ณ สนามโรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ และออกบำเพ็ญประโยชน์หลังจากเสร็จพิธี
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นายสุรศักดิ์ ยะกัน นายณรงค์ศักดิ์ เกิดแสง นายเอกชัย เปี้ยวเม่น ข้าราชการครู และนายพิเชษฐ์ เชยสุข พนักงานราชการครู พร้อมด้วยครูสาขางานไฟฟ้ากำลัง ร่วมพิธีฯ ณ โรงเรียนตากพิทยาคม (อาคารโดมหน้าเสาธง) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: สอศ. ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคียุคใหม่ ต้องกล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีขึ้น (23 พ.ย. 2566) ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร สอศ. เข้าร่วมพิธี ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี นายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยยึดหลักการ "กล้าทำ กล้าเปลี่ยน เพื่อเกิดผลลัพธ์ใหม่" จึงมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในปี 2567 ขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนสายอาชีพ ให้เป็นกำลังคนที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูง ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายพัชรกฤษฎิ์ เนื้อไม้ ครูคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคนิคตาก จากช่องเด็กช่างตาก Can do it เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมหลักสูตร Young OVEC Creator อาชีวะ พราว By Tiktok Motto : ทุกที่มีคอนเทนต์ ทำดีทำได้ ทำทันที ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรม ราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี ในการจัดงานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาคกลาง ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2566
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวีและนางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยครูให้การต้อนรับ นายมาโนช ดารากร จากบริษัทไทยออยล์ เอนเนอร์จี เซอร์วิส จำกัด เรื่องการเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์งานแนะนำธุรกิจกลุ่มไทยออยล์และเปิดรับสมัครงานนักศึกษาระดับชั้น ปวส.ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขางาน เพื่อมาปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการกลั่นน้ำมัน (Refinery Operator) และช่างเทคนิค (Technician) ประจำโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ จังหวัดชลบุรี วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวีและนางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานมอบทุนการศึกษานักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษามีความประพฤติดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวิทยาลัยฯ โดย นายประทีป กอบกสิกรรม ซึ่งเป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบทุนการศึกษาแบบไม่มีข้อผูกมัด จำนวน 1 ทุน เป็นเงินจำนวน 3,000 บาท ให้กับนางสาวอรนุช - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ระดับชั้น ปวช.1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส นายเด่นดวง ลำเพยพล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก พร้อมด้วยคณะให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนหารือการจัดการศึกษาสู่ตลาดแรงงาน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2566 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู เข้าร่วมประชุม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครูและทีมงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชะลาด มาให้บริการฉีดวัคซีน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ