รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:นายนัทธชาติ ต้องดี เจ้าของธุรกิจร้าน Wedding Hone By Kru Boy เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการออนไลน์ ประจำปี 2564 เรื่อง โลกของผู้ประกอบการร้าน Wedding โดยมี นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขางาน เข้าร่วมอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ (Google Meet) วันที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น – 17.00 น.
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการออนไลน์ ประจำปี 2564 เรื่อง โลกของการเป็นผู้ประกอบการ ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขางาน เข้าร่วมอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ (Google Meet) วันที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น – 14.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสาวอัจฉรา มณีนพรัตน์สุดา พนักงานธุรกิจ ธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซีตาก เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการออนไลน์ ประจำปี 2564 เรื่อง เทคนิคการหาแหล่งเงินทุนในการเป็นผู้ประกอบการ โดยมี นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขางาน เข้าร่วมอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ (Google Meet) ระหว่างวันที่ 15, 19 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น – 17.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายสิทธิพงศ์ แสนเนตร ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท Big Camera จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการออนไลน์ ประจำปี 2564 เรื่อง พื้นฐานการขายสินค้าออนไลน์บนโลกอินเตอร์เน็ต โดยมี นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขางาน เข้าร่วมอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ (Google Meet) ระหว่างวันที่ 8, 18, 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น – 17.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ นายอิทธิเดช ไทยดำรงค์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกรรมการในการประเมินฯ พร้อมด้วย นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นายสุรศักดิ์ ยะกัน ครูเชี่ยวชาญ และ นางจินตนา แก้วมรกต ครูชำนาญการพิเศษ เป็นคณะกรรมการการประเมินฯ ในครั้งนี้ วันที่ 16 กันยายน 2564 ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุมบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก ครั้งที่ 5/2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 11.30 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการฝึกอบรมและปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการให้กับครู นักศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น – 12.00 น. ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมประชุม “การชี้แจงข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ดร.อรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม โดย นายวันชัย โตมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู ผ่านระบบ Video Conference วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมบริจาคน้ำดื่ม จำนวน 50 แพค ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:สำนักงานเทศบาลเมืองตาก ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นายณพล ชยานนท์ภักดี นายกเทศมนตรีเมืองตาก และ ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การสนับสนุนทางการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ประจำปี 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ดังนี้ พ.อ.อ.ทวีผล ธรรมานุวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองตาก นายวสันต์ สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล รักษาการในตำแหน่งรองปลัดเทศบาลเมืองตาก นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคตาก นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคตาก วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเศวตกุญชร ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ