รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 13 สาขางาน และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 14 สาขางาน โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี และ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานพิธีเปิด โครงการแข่งขันกีฬาภายใน Sport Day 2022 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางสาวกัญญารัตน์ เกตุคุ้ม นักศึกษากล่าวรายงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาต่อต้านยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ ณ สนามกีฬาตากสิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นักศึกษาแผนกการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคตาก สร้างผลงานระดับ 5 ดาว จากการเข้าร่วมอบรมโครงการกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ วันที่ 24 - 26 มกราคม 2566 จากการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 2 การสาธารณสุข สุขภาพ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จากผลงาน " เมี่ยงคำอบแห้งเสริมโปรตีนจากถั่วแปจอเขียว " นักศึกษาที่นำเสนอผลงานคือ 1. น.ส.รุจิรดา คำหมี 2. น.ส.กมลพร กุดแก้ว ครูที่ปรึกษา ครูนันทวัฒน์ ศิลวัตรพงศกุล และ ครูมานิศา เปรมสัย
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 23 มกราคม 2566 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคตากได้เข้าร่วมการประกวดคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดตาก และ ได้รับการคัดเลือกเป็นชมรม ดีเด่น ระดับจังหวัดตาก ประจำปี 2566 นักเรียนเข้าร่วมการประกวด นางสาวอาธิติยา เลิศวิลัย นางสาวบัณฑิตา ปัญญาเสน นางสาวนิศิกาญจน์ จึงกระแพ นางสาวสุพิชฌย์ สุรินทร์คำ ครูผู้ควบคุม นางสาวน้ำเพชร อินทรโชติ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับคนพิการ จัดโดยสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย วิทยากรโดย นายพัชรกฤษฎิ์ เนื้อไม้ นางอัญชลี พานทอง นายวรินทร แก้วโน นายเอกรัตน์ สัมฤทธิ์ นายอนันพงศ์ อินทนนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในโครงการสัมมนา “การเสริมสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์” โดยมี นางสาวภัทรวรรณ ลำภู ประธาน นักเรียน นักศึกษา สาขางานการตลาด กล่าวรายงาน วิทยากรโดย นายสิทธิพงษ์ แสนเนตร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัททรู คอปเปเรชั่น จำกัด สาขาตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป (อาหารคาว หวาน) เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ วัดส้มเกลี้ยง ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานโครงการสร้างสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชา กับสถานประกอบการ (พี่สอนน้อง) ทักษะการผสมเครื่องดื่ม แผนกวิชาการโรงแรม โดยมี นางสาวพรทวี กาแก้ว ประธานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน วิทยากรโดย นายสุบิน แสนแปง ผู้ฝึกสอนหลักสูตรพิเศษเกี่ยวกับบาร์ สถานประกอบการ : บริษัท บ้านลุงทอม จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมงานพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ประจำปี 2566 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย บุคลากร เข้าร่วมพิธีฯ ณ สนามกีฬา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น (ข้างตึกอำนวยการ) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นพ.พิเชฐ บัญญัติ (รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบเกียรติบัตรผู้เข้าการประกวด โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครูแผนกสามัญสัมพันธ์ และ นักเรียน นักศึกษา ถ่ายรูปร่วมกัน ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก 1. การประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “New Year Celebration” รางวัลชนะเลิศ นางสาวณัฐกฤตา จั่วทอง ระดับชั้น ปวช. 1 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก รางวัลรองชนะเลิศอันตับ 1 นางสาวเขมิกา เย็นดี ระดับชั้น ปวช. 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันตับ 2 นางสาววิภาพร ศรีนามนวด ระดับชั้น ปวช. 3 สาขางานการบัญชี 2. การแข่งขันคัดลายมือในหัวข้อ “New Year Celebration” รางวัลชนะเลิศ นายณัฐพล แก้ววิเศษ ระดับชั้น ปวช. 3 สาขางานไฟฟ้ากำลัง รางวัลรองชนะเลิศอันตับ 1 นางสาวดวงใจ พุ่มนาค ระดับชั้น ปวช. 3 สาขางานการบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันตับ 2 นายนพดล ทองพรรณ ระดับชั้น ปวส. 3 สาขางานเทคนิคยานยนต์ 3. การประกวดเต้นเพลงสากล (Cover Dance) ประเภทเดี่ยว รางวัลชนะเลิศ นางสาวอาธิติยา เลิศวิลัย ระดับชั้น ปวช. 1 สาขางานการตลาด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายเชาวเลิศ พุกวงษ์ ระดับชั้น ปวช. 3 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ประเภททีม รางวัลชนะเลิศ นางสาวณัฐพร คำประดิษฐ์ ระดับชั้น ปวช. 3 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก นางสาวศศิกานต์ อยู่เกตุ นางสาวพลาพร แก้วปัน นายณัฐภัทร จิ๋วสายแจ่ม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวณัฐวศา สมนึก ระดับชั้น ปวช. 1 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก นางสาวภคพร แพงไธสงค์ ระดับชั้น ปวช. 1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวศรินญา กาวีระ 4. การประกวดร้องเพลงสากล รางวัลชนะเลิศ นายต่อตระกูล เขียวติ๊บ ระดับชั้น ปวช. 2 สาขางานยานยนต์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวปิ่นมนัส สระทองสง ระดับชั้น ปวส. 2 สาขางานการตลาด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายเชาวเลิศ พุกวงษ์ ระดับชั้น ปวช. 3 สาขางานไฟฟ้ากำลัง
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ