กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา


มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

          ๑.    ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา

          ๒.    ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยหรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน

          ๓.    จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ  ในวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

          ๔.    จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และ

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์

          ๕.    ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร

          ๖.    ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา

          ๗.    ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง

          ๘.    ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

          ๙.      สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

          ๑๐.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

          ๑๑.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ