รูปภาพกิจกรรม(1139)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ประจำปี 2565 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วันที่ 28 เมษายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ในโครงการกิจกรรมเก็บมาแยกแล้วแลกของขึ้น ณ บริเวณหาดทรายทอง เพื่อรณรงค์และส่งเสริมเรื่องการคัดแยกขยะและการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้มีการทิ้งขยะลงในแม่น้ำปิง ริมตลิ่ง และบริเวณเกาะแก่งกลางแม่น้ำ ในการนี้ ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้มอบหมายให้ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นตัวแทน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคตาก วันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เพื่อแนะนำหลักสูตรการอาชีวศึกษาให้นำไปใช้ในการการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้านวิชาชีพโดยความร่วมมือของอาชีวศึกษาจังหวัดตาก และเส้นทางการศึกษาต่อสายสามัญสู่สายอาชีพ ทั้งทางตรงและผ่านมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการนี้ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตากได้มอบหมายให้นางสุกัญญา แสงจุ่น พร้อมด้วย นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก และหัวหน้าสาขาวิชาโลจิสติกส์ เป็นตัวแทนครูเข้าร่วมการประชุม วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 08.30-12.00 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา “ธารน้ำใจ”โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ”โครงการพาน้องกลับมาเรียน”ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายการดำเนินการติดตามค้นหาผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อร่วมกันให้การช่วยเหลือนักเรียนที่กลับมาเรียนให้สามารถเรียนจนจบหลักสูตรต่อไป ในการนี้ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้มอบหมายให้ นางสุกัญญา แสงจุ่น พร้อมด้วย นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 08.30-12.00 ณ ห้องประชุมโรงเรียนผดุงปัญญาตำบลไม้งามอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:อาชีวศึกษาจังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Video Conference โดย ธนาคารออมสินร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ “เด็กดีของสังคม” ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบรอบ 108 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องให้กำลังใจ “เด็กดีของสังคม” มีพลังต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิต ได้มีโอกาสเรียนต่อและจบการศึกษาดังที่มุ่งหวัง และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการสร้าง “คนดี” ให้บ้านเมือง โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และ ครู เข้าร่วมประชุม วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Smart Classroom2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 สาขา ช่างก่ออิฐ ให้แก่นักศึกษาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคตาก จำนวน 49 คน โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย คณะครูสาขางานก่อสร้าง และ นักเรียน นักศึกษา วันที่ 22 มีนาคม 2565 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรรางวัล ผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564 ประเภทผู้บริหาร ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ประเภทครูผู้สอน นายวีระยุทธ ด้วงบาง ประเภทผู้สนับสนุน นางสุภัทรา ป้าดีเหนือ สโมสรลูกเสือจังหวัดตาก วันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบเครื่องส่องไฟรักษาทารกแรกเกิดภาวะตัวเหลืองแบบประหยัดชนิด Double Phototherapy โดยมี นางสาวปรารถนา หมี้แสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เข้ารับมอบในโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมทุนอุดหนุนการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 โดยมี นายสุรศักดิ์ ยะกัน ครูเชี่ยวชาญ สาขางานไฟฟ้ากำลัง พร้อมด้วยคณะครู วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมรับมอบในครั้งนี้ วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: นายสุรศักดิ์ ยะกัน ครูเชี่ยวชาญ สาขางานไฟฟ้ากำลัง มอบถังเก็บความเย็นพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับหมู่บ้านชนบทที่ไม่มีไฟฟ้า โดยมี นายประสิทธิ์ อุ่นเรือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคและกระบือบ้านสันป่าป๋วย หมู่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เข้ารับมอบ ในโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมทุนอุดหนุนการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 โดยมีคณะครู และ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมรับมอบในครั้งนี้ วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสาวกอบกุล มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย คณะครูสาขางานช่างเชื่อมโลหะ และ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเปิดพิธีฯ ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ