รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน และการวัดและประเมินผล เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับโล่รางวัลจากการประเมินระดับ 5 ดาว ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 2 ปีซ้อน ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสถาผู้แทนราษฎร 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ออกหน่วยบริการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) Thailand 4.0 ระดับอำเภอ ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยนกแล อ.แม่ระมาด จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดการประชุมเพื่อพิจารณาผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นายอุดร ตันติสุนทร เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คร้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.ตาก นำสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย จ.ตาก เข้าเยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก และให้คำแนะนำการคัดแยกขยะ ก่อนนำไปทิ้ง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ จัดกิจกรรม Mind Training ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ