รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากเข้าร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดตาก จากนั้นรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีของสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าพิธีเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวรวัดมณีบรรพตวรวิหาร และบริเวรหน้าศาลากลางจังหวัด
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ยินดีต้อนรับ ผู้บริหารคณะครูและบุคลากร จากวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ที่มาศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการสืบสารประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการอาชีวะอาสา เพื่อบริการ ตรวจ ซ่อม และเป็นจุดพักคน พักรถ ช่วงเทศการ สงกรานต์
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการศูนย์บริการและช่วยเหลือประชาชน (Public Service Rescue Center)
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก และคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ร่วมสืบสานประเพณี รดน้ำ ดำหัวและขอพรจาก นายอุดร ตันติสุนทร เนื่องในวันสงกรานต์ ปีใหม่ของไทย
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ