รูปภาพกิจกรรม(1139)
อัลบั้ม:คณะครู และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกับชุมชนคุ้มสินไทย ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ และชุมชนปทุมคีรี เข้าร่วมการแข่งขัน ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ โดยวิทยาลัยเทคนิคตากร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาทกับ นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน เทศการลอยกระทง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล ป่ามะม่วง และคว้าตำแหน่ง นางนพมาศ งานลอยกระทง ประจำปี 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:คณะครู และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วม กิจกรรมเนื่องในวัน เทศการลอยกระทง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล ป่ามะม่วง
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกับชุมชนคุ้มสินไทย ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ และชุมชนปทุมคีรี สืบสานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรม อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก คณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจณาภิเษกอุดรธานีในโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้ชี้แจ้งข่าวสารต่างๆ ให้นักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ในกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรต้อนรับ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ที่มาเยี่มชมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากได้รับเกียรติจาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “สถาบันพระมหากษัตรริย์กับประเทศไทย” โครงการอบรมจิตอาสาเยาวชน วิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน/นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตากเข้าร่วมฝึกอบรม
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ