รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก นำนักเรียน/นักศึกษา สาขาวิชาก่อสร้าง ในโครงการปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ "ทำดีตามรอยพ่อ" ณ พื้นที่อนุรักษ์ป่านำ้รึม โดย วิทยาลัยเทคนิคตาก วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มอบครุภัณฑ์ทางการศึกษา เครื่องไสแนวราบ ให้กับ วิทยาลัยเทคนิคตาก และได้เข้าเยี่ยมชมในสาขาวิชาช่างกลโรงงาน วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมถวาย
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมบุคลากร เพื่อหารือและชี้แจง ทำความเข้าใจแก่บุคลากรของวิทยาลัยในการปฏิบัติงาน วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การแข่งขันทักษะการขับขี่ปลอดภัย “คนอาชีวะตากขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร” (R-SA Safty Riding hero)
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วม โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ถวายเทียนพรรษา วัดส้มเกลี้ยง และ วันอัมพวัน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:พิธีปิด งานโครงการวิทยาศาสตร์ 7 ก.ค. 60
รูปภาพเพิ่มเติม
งานโครงการวิทยาศาสตร์ 7 ก.ค. 60
พิธีปิด 7 ก.ค. 60
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:งานโครงการวิทยาศาสตร์ 6 กรกฎาคม 2560
รูปภาพเพิ่มเติม
ผู้ว่าเปิดงาน 6 ก.ค. 60
พิธีเปิดงานโครงการวิทยาศาสตร์ 6 ก.ค. 60
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การนำเสนอผลงาน 5 ก.ค. 60 ใน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ วท.ตาก 5-7 ก.ค. 60
รูปภาพเพิ่มเติม
การนำเสนอผลงาน 5 ก.ค. 60
งานโครงการวิทยาศาสตร์ 5 ก.ค. 60
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ