รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุมติดตามและกำหนดยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ประสางานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก โดยมีผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษาภายในจังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาศูนย์จังหวัดตาก โดยนายจักรภพ เนวะมาตย์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก กล่าวรายงานความคืบหน้า ณ ห้องประชุม smart classroom วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาในโครงการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพพร้อมได้กล่าวให้โอวาทกับนักเรียน/นักศึกษา ในระดับชั้น ปวช.2 และ ปวส.1 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังจะออกฝึกงานในปีการศึกษา 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคคลากร จากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีเพื่อศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา โดยดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในที่ประชุม
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานำโดย ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา นายจีระพงษ์ แสงวณิช ผอ.วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าหารือกับ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการสอศ. เพื่อหารือแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านอากาศยาน เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจการบินในเขตภาคเหนือ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคคลากร จากวิทยาลัยเทคนิคบางแสนเพื่อศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และโครงการ goodbye senior 2017 สานสัมพันธ์น้องพี่ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และพิธีประชุมสมัยสามัญองค์การนักวิชาชีพในอนาคตประเทศไทยระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ประจำปีการศึกษา 2560 ได้รับเกียรติจาก ผู้บริหาร และครู/อาจารย์ นำโดยนายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีพร้อมให้คำแนะนำต่างๆให้กับนักเรียน และนักศึกษา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้เป็นเกียรติมอบใบประกาศและโล่รางวัล ให้กับนักเรียน/นักศึกษา และครู ที่ได้รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ปีการศึกษา2560 ครั้งที่ 27 ณ จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก โดยนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคตากได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ รองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะงานเชื่อม รองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ รองชนะเลิศอันดับ 4 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ รางวัลชมเชย ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ