รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ นายโชติเวชณ์ อิ้งเกลี้ยง ประธานมูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม มอบถ้วยประกาศเกียรติคุณ โครงการนวัตกรรมความปลอดภัยทางอาหาร : ตู้แช่ผลไม้ปลอดภัย วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมความปลอดภัยทางอาหาร โครงการ Archewit food safety : พัฒนานวัตกรสุขภาวะในกลุ่มนักศึกษาอาชีวะ โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานประเด็นความปลอดภัยทางอาหาร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เวทีขับเคลื่อนและพัฒนานวัตกรรมอาหารปลอดภัย (Good safety) นักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับชั้น ปวส.1/1 สาขางานการบัญชี 1. นางสาวกมลพร กุดแก้ว 2. นางสาวรุจิรดา คำหมี 3. นางสาวทิพย์นารี พะกะยะ โดยมี ครูที่ปรึกษาโครงการ 1. นางนันทวัฒน์ ศิลวัตรพงศกุล 2. นางสาวนาตยา กาวีแห โดยมีคณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมรับถ้วยประกาศเกียรติคุณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:กลุ่มลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาฯ โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี และ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ และ ลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ประจำปี 2565 โดยมี ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้ารับการตรวจสุขภาพ ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมต้อนรับ ฯพณฯ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ประจำปีการศึกษา 2562 – 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพของเยาวชนจังหวัดตาก ด้วยการเปิดตลาดออนไลน์จากโทรศัพท์มือถือ รุ่นที่ 3 จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก โดยมี คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. คุณบุญฑริก วัฒนศัพท์ เลขาธิการมูลนิธิ โครงการมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเติมใจ เต็มสุข เติมเต็มสุขด้วยใจบาฟส์ เพื่อเป็นส่วนสนับสนุนคุณภาพการศึกษาที่ดีของ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ครู ร่วมมอบทุนการศึกษาฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รายชื่อนักเรียนทุนการศึกษามูลนิธิเติมใจ เต็มสุข เติมเต็มสุขด้วยใจบาฟส์ (ระดับชั้น ปวช.) จำนวนทุนละ 3,000 บาท 1. นางสาวณัฐณิชา อินทร์คำ สาขางานไฟฟ้ากำลัง 2. นางสาวกัลยาวดี สร้อยเพชร สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 3. นายจิรายุ จับแสงจันทร์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์ 4. นายภรัณญ ตันยา สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก 5. น.ส. สุพัตรา ฮาบสุวรรณ สาขางานการโรงแรม 6. น.ส. ปรีย์วรา แสนว่าง สาขางานอาหารและโภชนาการ 7. น.ส.เสาวรินทร์ แซ่ว้าน สาขางานอาหารและโภชนาการ รายชื่อนักเรียนทุนการศึกษามูลนิธิเติมใจ เต็มสุข เติมเต็มสุขด้วยใจบาฟส์ (ระดับชั้น ปวส.) จำนวนทุนละ 5,000 บาท 1. นายศักดิ์พัฒน์ เพ็งอำไพ สาขางานเทคนิคยานยนต์ 2. นางสาวนันทรัตน์ สายวานิชย์ สาขางานการตลาด 3. นางสาวปริสา อ่อนเทศ สาขางานการตลาด 4. นางสาวณัฐกมล แสงปราวัง สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 5. นางสาวพิมพ์ภรณ์ สุราภา สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมและทดสอบหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร โดยมีนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ และ สาขาวิชาการตลาด ที่มีความเกี่ยวข้องกับการสัมผัสอาหาร จำนวน 100 คน เข้าอบรมและทำการทดสอบออนไลน์ ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้โปรแกรม Google Meet พร้อมด้วย ครูที่ปรึกษา วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดตาก ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ผู้รับการประเมิน ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคตาก โดยมีคณะกรรมการการประเมินดังนี้ ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สอศ. ประธานกรรมการ นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กรรมการ ดร.สถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กรรมการ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ประจำปีการศึกษา 2565 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ประจำปีการศึกษา 2565 และมอบเกียรติบัตรให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ที่แข่งขันทักษะผ่านเข้ารอบ ระดับสถานศึกษา โดยมี นางสาวกัญญารัตน์ เกตุคุ้ม นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานโครงการฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ