รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตาก นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ ณ วัดอัมพวัน ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การอบรมหลักสูตร “แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การเข้าตรวจประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565) โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมิน 1. นางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 2. นายเอกชัย เปี้ยวเม่น ครูวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 3. นางนันทวัฒน์ ศิลวัตรพงศกุล ครูวิทยาลัยเทคนิคตาก 4. นางละมุล รื่นรวย ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนลีตาก 5. นายพนหวัฒน์ ศิริพันธุ์ ครูวิทยาลัยเทคนิคตาก และมีวิทยาลัยที่เข้ารับการประเมินดังนี้ วิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ วิทยาลัยสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตากภาครัฐ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกสาขางาน เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมี นายวิทยา มั่นเติม เลขานุการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก กล่าวรายงาน คณะกรรมการตัดสินโดย 1.นายชวรวย ภู่พุกก์ ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ 2. นางสาวหฤทัย ศิระวงษ์ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 3. นางสาวกัญญาณัฐ สิงใส ตำแหน่งอาจารย์แผนกวิชาสามัญ เอกวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เพื่อให้นักศึกษาค้นพบองค์ความรู้หรือวิธีการใหม่ทางวิทยาศาสตร์ มีการวางแผนการดำเนินงานเป็นระบบลงมือปฏิบัติเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและเขียนรายงาน ทำให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดและ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและสร้างการรับรู้ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของสารเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง และร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อร่วมปลุกกระแส แสดงออกถึงการรวมพลังต่อต้านยาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” โดยมี คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อม และ ชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมกิจกรรมฯ วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร – อาหารแห้ง) ถวายเป็นพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคต สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 06.30 น. ณ พระอุโบสถ วัดมณีบรรพตวรวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมุพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ระบบซูม (Zoom) โดยถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีฯ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลาง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรมโครงการ วันทา กตัญญุตา บูชาครู (พิธีไหว้ครูช่าง) ประจำปีการศึกษา 2566 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี และมอบทุนการศึกษา ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ทุนประเภทเรียนดี ความประพฤติดี และครอบครัวมีรายได้น้อยมี จำนวนทุนทั้งหมด 114 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 114,000 บาท อาหารกลางวัน ๆ ละ 1 มื้อ ตลอดปีการศึกษา 1/2566 จำนวน 14 คน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโดยไม่มีวันลา วันขาด ประจำปี 2565 และ ครูที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ด้วยความวิริยะอุตสาหะตามโครงการเชิดชูเกียรติครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีฯ วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) นโยบายสาธารณะ แหล่งเรียนรู้ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัตืศาสตร์ เขตตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ปลอดภัยไร้แอลกกอฮอล์ วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ