รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม โครงการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Show & Share) ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วย ครู ทุกสาขางาน วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Smart Class Room2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมฝ่ายวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมีหัวหน้างานเข้าร่วมในการประชุม วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. เวลา 08.00 น. ณ ห้อง Smart Class Room2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงาน และมี นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 เข้าปฐมนิเทศรับฟังการแนะนำข้อมูลความรู้ ข้อกำหนด ข้อควรประพฤติปฏิบัติตนในการเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัยฯ โดยมี หัวหน้างานแต่ละงานให้ความรู้รายละเอียดของงานเพื่อเป็นแนวทางในการติดต่อสอบถาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุมบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเตรียมการเปิดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1/2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567) โดยมี นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กล่าวรายงานโครงการฯ วิทยากรบรรยาย โดย ผศ.ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว ผศ.ดร.วิษณุ บัวเทศ และ อาจารย์ณัฐภาณี บัวดี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ หัวหน้างาน, หัวหน้าแผนก เข้ารับการอบรมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารอำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จวาง โครงการก่อสร้างอาสาพัฒนา โรงเรียนบ้านแม่จวาง โดย ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคตาก ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565 ณ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ประจำปี 2565 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วันที่ 28 เมษายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ในโครงการกิจกรรมเก็บมาแยกแล้วแลกของขึ้น ณ บริเวณหาดทรายทอง เพื่อรณรงค์และส่งเสริมเรื่องการคัดแยกขยะและการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้มีการทิ้งขยะลงในแม่น้ำปิง ริมตลิ่ง และบริเวณเกาะแก่งกลางแม่น้ำ ในการนี้ ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้มอบหมายให้ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นตัวแทน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคตาก วันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เพื่อแนะนำหลักสูตรการอาชีวศึกษาให้นำไปใช้ในการการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้านวิชาชีพโดยความร่วมมือของอาชีวศึกษาจังหวัดตาก และเส้นทางการศึกษาต่อสายสามัญสู่สายอาชีพ ทั้งทางตรงและผ่านมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการนี้ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตากได้มอบหมายให้นางสุกัญญา แสงจุ่น พร้อมด้วย นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก และหัวหน้าสาขาวิชาโลจิสติกส์ เป็นตัวแทนครูเข้าร่วมการประชุม วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 08.30-12.00 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา “ธารน้ำใจ”โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ”โครงการพาน้องกลับมาเรียน”ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายการดำเนินการติดตามค้นหาผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อร่วมกันให้การช่วยเหลือนักเรียนที่กลับมาเรียนให้สามารถเรียนจนจบหลักสูตรต่อไป ในการนี้ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้มอบหมายให้ นางสุกัญญา แสงจุ่น พร้อมด้วย นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 08.30-12.00 ณ ห้องประชุมโรงเรียนผดุงปัญญาตำบลไม้งามอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ