รูปภาพกิจกรรม(1175)
อัลบั้ม:วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 - 17.00 น. จิตอาสา 904 คณะผู้บริหารและครูอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครูโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมเป็นผู้รับมอบเพื่อมอบต่อให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่อไป
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวให้การต้อนรับ คณะครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ และช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นำโดย ครูเกษม สุวรรณจักร์ ครูวิจิตร ปวนวันประสม และ ครูวิเชียร ละเอียด หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะวิทยาลัยเทคนิคตาก วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกับ กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 310 จังหวัดตาก ดำเนินโครงการจิตอาสา 904 การแปรรูปไข่เค็มสมุนไพรให้กับกำลังพล และครอบครัว เพื่อสามารถนำมาบริโภค และจัดจำหน่ายสร้างรายได้เสริม โดยมี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 พลตรีสุปัญญา วิไลรัตน์ เป็นประธานในพิธี และ ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะจิตอาสา ครูวิทยากรให้ความรู้ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ กองร้อยสารวัตรทหาร มทบ.310 ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ประชุม ภาคี 4 ฝ่าย การพิจารณาการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยมี นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการตัวแทน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ คณะกรรมการตัวแทนผู้ปกครอง 1. นางกรวิพา กิจสิริศร 2. นายบุญธรรม เกิดแสง คณะกรรมการตัวแทนชุมชน 1. นางขวัญใจ ชัยประเดิมศักดิ์ 2. นางสาวสาธิตา อินจินา 3. นางชนิตา จันทร์อินทร์ คณะกรรมการตัวแทนครู 1. นางมานิศาเปรมสัย 2. นางสาวอัญชลี ชัยประเดิมศักดิ์ 3. นายกิตติศักดิ์ มีวรรณ คณะกรรมการตัวแทนนักเรียน 1. นายกฤตยศ อินต๊ะ 2. นายคริตนุสรณ์ มหาวีระตระกูล 3. นายจิรายุ มีหนองน้ำ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:อาชีวศึกษาจังหวัดตาก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับจูนเครื่องรับโทรทัศน์และกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวต้อนรับ นายกันตชัย ศรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรม Thai PBS ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับจูนเครื่องรับโทรทัศน์และกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และมี ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมอบรม 3 วิทยาลัย ดังนี้ 1. วิทยาลัยเทคนิคตาก 2. วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 3. วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง Smart Class Room
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้ดำเนินการศึกษาดูงาน และลงนามความร่มมือ (MOU) ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับสถานประกอบการ จังหวัดลำพูน และ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2563 โดยมีบริษัท ดังนี้ 1. บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ 2. บริษัท อินโนวิชั่น โมดูล่าร์ซิสเต็ม จำกัด จังหวัดลำพูน 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเอ็นเท็คแมชชีนพาร์ท จังหวัดลำพูน 4. บริษัท BERNINA Thailand Co. Ltd. จังหวัดลำพูน 5. บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด จังหวัดลำพูน
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก โดยคณะครูอาจารย์ นักศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก จิตอาสา 904 และประชาชนจิตอาสา ร่วมปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ณ บ้านเลขที่ 125/1 หมู่ที่ 3 ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก วันที่ 18 สิงหาคม 2563
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 โดย นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรให้กับ นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 1. Science Show 2. STEM 3. วาดภาพเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 4. ป้ายนิเทศเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 5. ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมโครงการสร้างเสริมและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ (กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์) กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก โดยทำกิจกรรมทาสีอุปกรณ์เครื่องเล่น ตัดหญ้าทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ ตัดแต่งกิ่งไม้ มีนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน พร้อมด้วยคณะครู วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ออกหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it Center) นายประทีป เนื่องโพร้ง รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวใต้ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โดย นายอิทธิเดช ไทยดำรงค์ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงานการออกหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it Center) ระหว่างวันที่ 15 -16 สิงหาคม 2563 ณ วัดดงปู หมู่ 4 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ