รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 19 มีนาคม 2564 สาขางานการตลาด วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับรางวัลขนะเลิศ การเขียนแผนธุรกิจ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563 โดย ครูผู้ควบคุม นายณัฐวัฒน์ ศิริพันธุ์ ผู้เข้าร่วมในการแข่งขัน การเขียนแผนธุรกิจ 1. นางสาวธนพร บุญปล้อง สาขาการตลาด 2. นางสาวธาราทิพย์ ใจสอน สาขาการตลาด 3. นางสาวอัมราภรณ์ ภุมมาลักษ์. สาขาการตลาด 4. นางสาวสุนันท์ญา พระยาลอ บัญชี 5. นางสาสกัญฌพัชร ตารินทร์ ธุรกิจดิจิทัล ระหว่างวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ผลงาน นักเรียน นักศึกษา สาขางานช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคตาก กวาด 4 รางวัล โดยครูผู้ควบคุม นายมานะ กันธิยะ นายสรรทัศน์ จันทร์สมบัติ นายมนตรี ศรีสุริยะวรรณ และ นายกิตติศักดิ์ มีวรรณ 1. งานเชื่อมโลหะ - ปวช. ชนะเลิศ - ปวส. รองชนะเลิศ อันดับ 1 2. งานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม - ปวส. ชนะเลิศ - ปวช. รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 19 มีนาคม 2564 สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดอันดับ 2 ทักษะจักรยานยนต์ ในสถานี ฮอนด้า และ ยามาฮ่า ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยครูผู้ควบคุม นายคมสัน มิ้มทอง ผู้เข้าร่วมในการแข่งขัน ทักษะจักรยานยนต์ 1. นายดนุสรณ์ เครือเม่น สาขางานยานยนต์ 2. นายพัชรพล นาเบ้า สาขางานยานยนต์ ระหว่างวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 19 มีนาคม 2564 สาขางานการตลาด วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยครูผู้ควบคุม นายวีระยุทธ ด้วงบาง ผู้เข้าร่วมในการแข่งขัน กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 1. นายพิษณุพงษ์ แซ่กือ สาขาการตลาด 2. นางสาวอรอนงค์ นรารติพรหม สาขาการตลาด 3. นางสาวสุกัญญารัตน์ ศรีสมพงษ์ สาขาการตลาด ระหว่างวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 19 มีนาคม 2564 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยครูผู้ควบคุม นางสาวอัญชลี ชัยประเดิมศักดิ์ ผู้เข้าร่วมในการแข่งขัน ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 1. นายปณัยกร พันธ์อุดม สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 2. นายกำธร โทนสังข์อินทร์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการรับใบประกาศนียบัตรและสัมพันธ์น้องพี่แสดงความยินดี Senior (Goodbye Senior) ประจำปีการศึกษา 2563 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 โดย นายอิทธิเดช ไทยดำรงค์ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงาน โดยมี นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร ปวช. จำนวน 480 คน และหลักสูตร ปวส. 370 คน รวมทั้งสิ้น 850 คน วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2563 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา โดย นายอิทธิเดช ไทยดำรงค์ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงาน และ ปาฐกถาธรรม โดยพระมหาสมบัติ ภทฺทปญฺโญ วัดอัมพวัน นายเนฑิษฐ์ ประเสริฐวงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก นางสาวนันสุนีย์ แสงสี นักวิชาการสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก นางสาวเบญจพร ธะสุใจ นักวิชาการสำนักงานจัดหางาน จังหวัดตาก บรรยายให้ความรู้ และ คณะผู้บริหาร ครู ผูกข้อมืออวยพรให้กับ นักเรียน นักศึกษา วันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 9 มีนาคม 2563 สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เข้าแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล รองผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เป็นประธานกล่าวแนะแนวศึกษาต่อ และ นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวรายงาน มีนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 สาขางานช่างเชื่อมโลหะ สาขางานการตลาด และ สาขางานการโรงแรม เข้ารับฟังการแนะแนวศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดอบรมโครงการ นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2564 นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวรายงานการอบรมโครงการ นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี วิทยากรจากสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก ที่มาให้ความรู้ในเรื่องของกฎจราจรแก่ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ