รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการอาชีวะอาสา ประจำปีงบประมาณ 2563 นายอิทธิเดช ไทยดำรงค์ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ นักเรียน นักศึกษา เป็นประธานพิธีเปิด โดย วิทยากรให้ความรู้ นายอณาวรณ์ เที่ยงเอม ผู้จัดการศูนย์ Yamaha พิชยะยนต์ พร้อมด้วย คณะครู นักศึกษา วันที่ 12 กันยายน 2563 ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญกิจกรรม Day Camp ประดับแถบ 2 สี กองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ วันที่ 9 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวให้การต้อนรับ นายวิทยา โนนทอง หัวหน้าแผนกบุคคล และ นางสาวนพเก้า อิสสระจินดา เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแนะนำบริษัทฯ และประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง โดยสาขาวิชาที่เปิดรับ อาทิ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้ากำลัง และ ช่างกลโรงงาน เพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต วันที่ 9 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก โดย นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นตัวแทนมอบเจลแอลกอฮอร์ล้างมือให้กับโรงเรียนอนุบาลตาก จำนวน 100 ลิตร เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 วันที่ 9 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน และประชาชน ครั้งที่ 16 ระดับจังหวัดตาก THAILAND PRIME MINISTER CUP รุ่นอายุ ไม่เกิน 18 ปีชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นประชาชนชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ถึง 5 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย คณะครู ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย 1. นายพงษ์ศักดิ์ พันธ์ศิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 2. นายณัฐพงษ์ ไทยพานิช ครู วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 3. นางละมุล รื่นรวย ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 4. นางนันทวัฒน์ ศิลวัตรพงศกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคตาก 5. นายณัฐวัฒน์ ศิริพันธุ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคตาก วันที่ 8 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ นางรัตนา เพ็ชร์ทูลย์ เลขาคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลฯ และคณะ ได้ออกติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตามโครงการที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 8 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:อาชีวศึกษาจังหวัดตาก จัดประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2563 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตากเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก วันที่ 2 กันยายน 2563
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2563 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุม ในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนากำลังคน โดยมีคณะทำงานจัดทำแผนการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงาน เพื่อเป็นการฝึกทักษะและวิชาชีพให้แก่แรงงานเพื่อรองรับความต้องการของภาคเอกชนในประเทศไทย อีกทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้แก่สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งในภาคอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นอกจากนี้ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาเสนอแผนพัฒนากำลังคนด้านแรงงานจังหวัดตาก ประจำปี 2564 เพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมจามจุรี อาคารเสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก โดย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม และได้มอบโล่พร้อมเกียรติบัตรให้บุคลากรทางการศึกษา
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ