รูปภาพกิจกรรม(1197)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับรางวัล โรงเรียนที่มีความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา มากที่สุด นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบรางวัลให้กับหน่วยงาน บุคลากร ที่มีผลการดำเนินงาน และสนับสนุนการดำเนินงานให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในงานล้านโดส ล้านใจ ล้านความห่วงใย เพื่อชาวตาก จัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก โดยมี นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้ารับรางวัล จากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานจัดการแข่งขัน พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง โดยมี นายจักรลักษณ์ เวียงนาค หัวหน้าแผนกไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวรายงานการแข่งขันฯลฯ และเป็นกรรมการดำเนินการตัดสิน ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี รองประธานจัดการแข่งขัน เป็นตัวแทนคณะกรรมการดำเนินงาน และร่วมมอบโล่ให้กับผู้ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ ในระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2564 นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงานโครงการปัจฉิมนิเทศฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก, สำนักงานจัดหางาน จังหวัดตาก และ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด เข้าให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ให้โอวาท และทำพิธีผูกข้อมือแก่ ผู้จะสำเร็จการศึกษา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ จังหวัดน่าน ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Plan) ระดับ ปวส. 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW ระดับ ปวช.
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกับ ขนส่งจังหวัดตาก จัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2565 และ นางสาวพรพิศ มิ่งมาศ ขนส่งจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะครู สาขางานยานยนต์ นักเรียน ระดับชั้น ปวช. สาขางานยานยนต์ และ สาขางานการบัญชี เข้ารับการอบรม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี การประกวดโครงงานวิชาชีพ และจัดแสดงผลงานโครงการวิชาชีพตามหลักสูตร สาขาวิชาช่างยนต์ และ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล โดยมี นายเสกข์ เจ๊กพ่วง หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ กล่าวรายงาน โครงงานที่เข้าร่วมประกวดของ นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 จำนวน 19 ผลงาน และ ปวส.2 จำนวน 23 ผลงาน ในปีการศึกษา 2564 และมีคณะกรรมการจาก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ และ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา โครงการ การเสริมสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด ยุุค COVID - 19 ให้กับ นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการตลาด วิทยากรบรรยาย โดย คุณวัฒนา ทาวงษ์ เทรนเนอร์ฝ่ายพัฒนาบุคคลากร บริษัท ทรู คอร์เปอเรชั่น จำกัด สาขาตาก วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางในการคัดเลือกผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง Smart Classroom 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และกล่าวแสดงความยินดีกับ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ “Creative Marketing Plan” ระดับ ปวส. 2. รางวัลชนะเลิศ ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile Amplifier) ระดับ ปวช. 3. รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. 4. รางวัลชนะเลิศ ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวส. 5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW ระดับ ปวช. 6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวช. โดยมี คณะผู้บริหาร ครูผู้ควบคุม ร่วมรับโล่รางวัล และเกียรติบัตร ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ