รูปภาพกิจกรรม(1014)
อัลบั้ม: สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกพื้นที่เยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก รับรางวัลกองลูกเสือดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2559 และปี 2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรฝึกปฏิบัติศิลปะการตกแต่งผ้า ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นางอันนารา จำรัสกลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรม
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุมติดตามและกำหนดยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ประสางานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก โดยมีผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษาภายในจังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาศูนย์จังหวัดตาก โดยนายจักรภพ เนวะมาตย์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก กล่าวรายงานความคืบหน้า ณ ห้องประชุม smart classroom วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาในโครงการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพพร้อมได้กล่าวให้โอวาทกับนักเรียน/นักศึกษา ในระดับชั้น ปวช.2 และ ปวส.1 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังจะออกฝึกงานในปีการศึกษา 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคคลากร จากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีเพื่อศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา โดยดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในที่ประชุม
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานำโดย ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา นายจีระพงษ์ แสงวณิช ผอ.วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าหารือกับ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการสอศ. เพื่อหารือแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านอากาศยาน เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจการบินในเขตภาคเหนือ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคคลากร จากวิทยาลัยเทคนิคบางแสนเพื่อศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ