รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” “ผ้าลายชบาปัตตานี” และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion:แฟชั่นแห่งความยั่งยืน” ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อส่งมอบลายผ้าพระราชทานให้กับช่างทอผ้า กลุ่มทอผ้าและผู้ผลิตผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิค ได้นำลายผ้าพระราชทานไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นและงานหัตถกรรม ณ หอประชุมจังหวัดตากชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 13 มีนาคม 2567 นายกาลัญญู อรุณ รองปลัดเทศบาล และว่าที่ ร.ต.หญิงพัชรีพร มักได้ เจ้าพนักงานพัสดุ เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ตัวแทนส่งมอบครุภัณฑ์ที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในงานราชการของเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ ให้แก่ วิทยาลัยเทคนิคตาก เพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุ อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนในการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก จำนวน 5 รายการคือ รถกวาดถนนแบบเข็นเดินตาม จำนวน 3 คัน และรถกวาดถนนขนาดเล็ก จำนวน 2 คัน โดยมีคณะผู้บริหารและครู ร่วมรับมอบครุภัณฑ์ดังกล่าว ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือก นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด 2 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมดังนี้ 1.นายวณิชา คณะใน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 2.นายภัทธาวุธ โพธา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร 3.นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 4.นางเพ็ญศรี ขุนทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 5.นายธเนศ คงวังทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 6.นายชัยณรงค์ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 7.นายสดายุทธ ภูคลัง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก 8.นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 11 มีนาคม 2567 นายสดายุทธ ภูคลัง รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 12 มีนาคม 2567 คณะผู้บริหารโรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก เข้าพบ ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรระยะสั้น ระหว่างโรงเรียนผดุงปัญญาและวิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมปัจฉิมนิเทศ "สร้างคน สร้างโอกาส สร้างงานกับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง" จัดโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 8 คน ได้แก่ นางสาวแสงเดือน แซ่โซ้ง นางสาวศิริพร อินจับ นศ.ปวส.2 สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม นายธเนศพล วุ่นแม่สอด นายสมยศ – นายนพดล ทองพรรณ นศ.ปวส.2 สาขางานเทคนิคยานยนต์ นางสาวรติกาล พร้อมแย้ม นางสาวรุ่งไพลิน จันทร์น้อย และนายสมชาย แซ่โซ้ง นศ.ปวส.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โดยมีทีมงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานและครูที่ปรึกษานักศึกษาทุนได้แก่ นางสาวอัชราภรณ์ ทองพุ่ม นายจตุพงษ์ โสทะธง นายเสกข์ เจ๊กพ่วง นางสาวจุฑามาศ จะวรรณะ และนายสุชน สุบิน ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2568-2571) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของยุทธศาสตร์ชาติกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน กล่าวรายงานโดย นายสดายุทธ ภูคลัง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยากรบรรยายโดย ผศ.ดร.อดิเรก ฟั่นเขียวและอาจารย์ณัฐภาณี บัวดี อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกและหัวหน้างาน เข้ารับการอบรมฯ ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ มอบหมายให้ นายวิทยา มั่นเติมและนายสดายุทธ ภูคลัง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารและสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครึ่งหลัง ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ วัดโคกพลู ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ มอบหมายให้ นายณัฐกฤต ภูทวี และนางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารและสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครึ่งหลัง ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ วัดโคกพลู ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ทดสอบ ศูนย์ประเมินมาตรฐานฝีมือแรงงาน องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสากล ภายใต้นโยบายการจัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (Skill Certificate) ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ