วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ชื่ออัลบั้ม:วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบเกียรติบัตรผู้เข้าการประกวด โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครูแผนกสามัญสัมพันธ์ และ นักเรียน นักศึกษา ถ่ายรูปร่วมกัน ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก 1. การประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “New Year Celebration” รางวัลชนะเลิศ นางสาวณัฐกฤตา จั่วทอง ระดับชั้น ปวช. 1 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก รางวัลรองชนะเลิศอันตับ 1 นางสาวเขมิกา เย็นดี ระดับชั้น ปวช. 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันตับ 2 นางสาววิภาพร ศรีนามนวด ระดับชั้น ปวช. 3 สาขางานการบัญชี 2. การแข่งขันคัดลายมือในหัวข้อ “New Year Celebration” รางวัลชนะเลิศ นายณัฐพล แก้ววิเศษ ระดับชั้น ปวช. 3 สาขางานไฟฟ้ากำลัง รางวัลรองชนะเลิศอันตับ 1 นางสาวดวงใจ พุ่มนาค ระดับชั้น ปวช. 3 สาขางานการบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันตับ 2 นายนพดล ทองพรรณ ระดับชั้น ปวส. 3 สาขางานเทคนิคยานยนต์ 3. การประกวดเต้นเพลงสากล (Cover Dance) ประเภทเดี่ยว รางวัลชนะเลิศ นางสาวอาธิติยา เลิศวิลัย ระดับชั้น ปวช. 1 สาขางานการตลาด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายเชาวเลิศ พุกวงษ์ ระดับชั้น ปวช. 3 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ประเภททีม รางวัลชนะเลิศ นางสาวณัฐพร คำประดิษฐ์ ระดับชั้น ปวช. 3 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก นางสาวศศิกานต์ อยู่เกตุ นางสาวพลาพร แก้วปัน นายณัฐภัทร จิ๋วสายแจ่ม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวณัฐวศา สมนึก ระดับชั้น ปวช. 1 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก นางสาวภคพร แพงไธสงค์ ระดับชั้น ปวช. 1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวศรินญา กาวีระ 4. การประกวดร้องเพลงสากล รางวัลชนะเลิศ นายต่อตระกูล เขียวติ๊บ ระดับชั้น ปวช. 2 สาขางานยานยนต์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวปิ่นมนัส สระทองสง ระดับชั้น ปวส. 2 สาขางานการตลาด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายเชาวเลิศ พุกวงษ์ ระดับชั้น ปวช. 3 สาขางานไฟฟ้ากำลัง จำนวน: 14 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1] [2]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ