ชื่ออัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมประชุม โครงการอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของผู้บริหารและข้าราชการครู ตามหลักเกณฑ์ ว4/2564 และ ว10/2564 (เกณฑ์ PA) วิทยากรบรรยายโดย นางสาวจิราภรณ์ ไทยกิ่ง ตำแหน่ง รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. และ นางสาวนิตยา โล๊ะกาแก้ว ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ) โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู เข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. – 17.00 น. ณ ห้อง Smart Classroom1 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 4 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ