»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานธุรการ ในปีงบประมาณ 2567 รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง ขอเชิญร่วมประชาวิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์โครงการเพื่อจัดหาและติดตั้งสำหรับการฝึกอบรมในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นโดยใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้กองทุนนวัตกรรมทำความเย็น รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว สาขาวิชาช่างยนต์ ในปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานธุรการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
»ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมฯ รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปรับปรุงศูนย์บ่มเพราะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาฯ รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 รายละเอียดแนบ ดังนี้
»รูปภาพกิจกรรม
อัลบั้ม:วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาให้ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความสามารถในการทำอาหารพร้อมทาน ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพอิสาระและเพื่อพัฒนาให้ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สามารถมีรายได้โดยอาจเป็นรายได้หลักหรือรายได้เสริมเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือพลังและบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติหรือเครือข่ายต่าง ๆ ให้เป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือการคืนคนดีสู่สังคมอย่างครบวงจร ณ วิทยาลัยชุมชนตาก (ซอยโรงเรียนอนุบาลตากเก่า) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอเมืองตาก เป็นประธานในพิธีฯ

....................................................
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส และร่วมพิธีมอบสัมฤทธิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอบรม โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 📌 สำนักโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เป็นเจ้าภาพจัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอบรม โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา จำนวน ๓๐ แห่ง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้สนับสนุนโครงการฯ และผู้สำเร็จการฝึกอาชีพโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบสและขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา โดยพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้มอบสัมฤทธิบัตรและใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทั้งให้โอวาท แก่ผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอบรม ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรผู้รับผิดขอบโครงการฯ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรถตามวัตถุประสงค์โครงการฯ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

....................................................
อัลบั้ม:วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหาร สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตากและหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยมี นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยเน้นเครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาค มีการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของประเทศ เพื่อให้การขับเคลื่อนและยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ขอขอบพระคุณ แขวงทางหลวงตาก ที่ 1 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ติดตั้งศาลาที่พักริมทางบริเวณหน้าวิทยาลัยฯให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตากได้ใช้บริการ นั่งพัก รอรถรับ-ส่งประจำทาง ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ หน้าวิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ