»ประกาศระเบียบวิทยาลัยเทคนิคตาก ว่าด้วยการส่งเสริมความประพฤติและการปกครองนักเรียน นักศึกษา รายละเอียดดังแนบนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูกลุ่มงานบริหารทั่วไปสาชาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชาช่างก่อสร้างและโยธา จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดแนบดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งครูกลุ่มงานบริหารทั่วไปสาชาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชาช่างก่อสร้างและโยธา จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดแนบดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรนะ รายละเอียดแนบดังนี้
» ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู รายละเอียดดังแนบนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง รายชื่อผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดแนบดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดแนบดังนี้
»รูปภาพกิจกรรม
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้เกียรติกล่าวเปิดเวทีการพัฒนาครูและนักศึกษาด้านนวัตกรรมสุขภาพและวางแผนงานร่วมกัน ในโครงการพัฒนาระบบส่งเสริมห้องเรียนนวัตกรรมสุขภาวะในอาชีวศึกษา (อาชีวิต) โดย มูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม (SIY) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันที่ 20 กันยายน 2566 ณ โรงแรม ตากอันดามัน แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคตาก โดย นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและนางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าเยี่ยมเป็นกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เข้าร่วมอบรมโครงการนวัตกรรมสุขภาวะในอาชีวศึกษา (อาชีวิต) จัดโดย มูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม (SIY) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2566 ณ โรงแรม ตากอันดามัน แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดตาก กล่าวรายงานโดย นายวีระยุทธ ด้วงบาง หัวหน้างานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก วิทยากรบรรยายโดย นางสาวพิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ นายนิพน์ ร่องพืช ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นายภูมิพัฒน์ วนพิพัฒน์พงศ์ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกและนางสาวกนกขวัญ ศิริสำราญ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยมีนายสุพัฒน์ อยู่สุข ครูชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมอบรมฯ ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ