วิทยาลัยเทคนิคตาก

 »ข่าวสารประชาสัมพันธ์

»ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของวิทยาลัยเทคนิคตาก
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราววิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดแนบดังนี้
»ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราววิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องประกวดราคาครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการโลจิสติกส์พร้อมจอทัชสกิน 4k ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
»ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รายการชุดปฏิบัติการโลจิสต์พร้อมจอทัชสกิน 4K
»ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก รายละเอียดแนบ ดังนี้
»รูปภาพกิจกรรม
อัลบั้ม:วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ และจัดแสดงผลงานโครงการวิชาชีพตามหลักสูตร สาขาวิชาช่างยนต์ และ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล โดยมี นายชาญณรงค์ ผาแดง กล่าวรายงาน การจัดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะครู และ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอาชีวะบริการ (บำรุงรักษารถยนต์ และ รถจักรยานยนต์) โดยมี นายนพดล ทองพรรณ ประธานชมรมวิชาชีพช่างยนต์ กล่าวรายงาน การจัดโครงการอาชีวะบริการฯ พร้อมด้วยคณะครู และ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในโครงการสร้างจิตสำนึก รุ่นที่ 2/2566 โดยมี ร.ต.อ.จักรพงษ์ สามานิตย์ รอง.สว.กก 3 บก.ส.1 กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกและสร้างค่านิยม ให้มีความเคารพรัก เทิดทูน และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมโครงการฯ ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เป็นประธานในโครงการสร้างจิตสำนึก รุ่นที่ 1/2566 โดยมี ร.ต.อ.จักรพงษ์ สามานิตย์ รอง.สว.กก 3 บก.ส.1 กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกและสร้างค่านิยม ให้มีความเคารพรัก เทิดทูน และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมโครงการฯ ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................

»ข่าวครูไทย

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ