วิทยาลัยเทคนิคตาก

  
รูปภาพกิจกรรม(661)
อัลบั้ม: ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด 2019 ของวิทยาลัยเทคนิคตาก และให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษา โดยมี ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก และ นายนำโชค จันทร์ปุก หัวหน้าศูนย์สหกิจศึกษาและทวิภาคี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เปิดโครงการ “อาชีวะจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน” เทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้ดำเนินการตรวจสภาพรถและให้บริการประชาชน โดยมี นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานราชการ และ สถานประกอบการ เข้าร่วมในครั้งนี้ โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก และ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเปิดโครงการครั้งนี้ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2565 ณ สถานีบริการน้ำมัน PT สาขาตาก 1 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า 2564 และต้อนรับปีใหม่ 2565 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี นายกฤษณพงค์ พรมบุญชู นายยกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับคณะกรรมการการประเมินงาน พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และ ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพเข้าร่วมรับการประเมิน โดยมี คณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 1. ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ประธานคณะกรรมการ 2. นายพงษ์ศักดิ์ พันธ์ศิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กรรมการ 3. นายนุพล ไชศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กรรมการ 4. นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กรรมการ 5. นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กรรมการ 6. นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กรรมการ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเทศกาล "Merry Christmas" โดย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมให้กับ นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการเล่นเกมส์ ตอบปัญหา และรับของรางวัล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และ ครู ร่วมมอบรางวัล วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2564 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม โดยมี คณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Smart Classroom2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมวิชาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัด จังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2564 โดย นางสาวชลธิชา เงินตาสุข นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานการประชุมวิชาการฯ และการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมกันนี้ได้มอบรางวัล "ครูดีศรีอาชีวศึกษา" ระดับจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. 2564 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกสาขางาน เข้าร่วมครั้งนี้ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงธนาคารโรงเรียน ดิจิทัล (GSB Digltal School Bank) ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคตาก กับ ธนาคารออมสิน โดยมี นายฉลองชัย อนุกูลเวช ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 7 พร้อมด้วย นายภัทธาวุธ โพธา, นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีลงนามฯ นายสราวุธ แสงศิริ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตตาก กล่าวรายงาน และ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวต้อนรับ และธนาคารออมสินได้มอบป้ายทุนประเดิมให้กับวิทยาลัยฯ จำนวน 20,000 บาท สนับสนุนวัสดุสำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 10.45 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม การจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้างานทุกงาน และ หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ ห้อง Smart Class Room 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ