วิทยาลัยเทคนิคตาก

  
รูปภาพกิจกรรม(598)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมประชุม “การชี้แจงข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ดร.อรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม โดย นายวันชัย โตมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู ผ่านระบบ Video Conference วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมบริจาคน้ำดื่ม จำนวน 50 แพค ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:สำนักงานเทศบาลเมืองตาก ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นายณพล ชยานนท์ภักดี นายกเทศมนตรีเมืองตาก และ ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การสนับสนุนทางการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ประจำปี 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ดังนี้ พ.อ.อ.ทวีผล ธรรมานุวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองตาก นายวสันต์ สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล รักษาการในตำแหน่งรองปลัดเทศบาลเมืองตาก นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคตาก นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคตาก วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเศวตกุญชร ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2564 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม เรื่องการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานการสอน และการเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ครู ทุกสาขางาน วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้โอวาส และกล่าวต้อนรับ นักเรียน นักศึกษา ในการเปิดเรียนของ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ประชุมครู ครั้งที่ 4/2564 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม การเตรียมการเปิดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 11.30 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วม การประชุม “การใช้งานโปรแกรมฐานความร่วมมือ” นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ เป็นประธานในที่ประชุม โดย นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วย ครู ผ่านระบบ Video Conference วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. – 13.00 น. ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอเมืองตาก มอบใบประกาศเกียรติคุณ และ เข็ม “คนหัวใจเพชร” ให้กับ ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดตาก ร่วมกับ อำเภอเมืองตาก วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมบริจาคน้ำดื่ม จำนวน 50 แพค กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564 และช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ตำบลเขียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ