ชื่ออัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดตาก กล่าวรายงานโดย นายวีระยุทธ ด้วงบาง หัวหน้างานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก วิทยากรบรรยายโดย นางสาวพิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ นายนิพน์ ร่องพืช ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นายภูมิพัฒน์ วนพิพัฒน์พงศ์ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกและนางสาวกนกขวัญ ศิริสำราญ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยมีนายสุพัฒน์ อยู่สุข ครูชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมอบรมฯ ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 4 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ