วิทยาลัยเทคนิคตาก

 »ข่าวสารประชาสัมพันธ์

»ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกมควบคุมทิศทางวิศวกรรมและหุ่นยนต์
»ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2564
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคตาก ประจำปีการศึกษา 2564
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง กำหนดการเปิด และปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
»ประกาศกำหนดการสอบ และตารางสอบ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563
»ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4
»รูปภาพกิจกรรม
อัลบั้ม: ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดย นายชาลัน คุณหลวง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2563 เพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 น. ที่ห้องประชุมจามจุรี อาคารเสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นางมยุรี ศิริยานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลตาก , นายชัยกร สุขคำ ครู วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และนางสาวจอมขวัญ ต๊ะสุ ครู กศน.อำเภออุ้มผาง ซึ่งหลังจากนี้ จะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบเสาะข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้เสนอชื่อได้ระบุไว้ในแบบเสนอชื่อ และเรียบเรียงข้อมูล พร้อมจัดทำเอกสารของผู้ได้รับการคัดเลือก ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ตามแบบที่มูลนิธิฯ กำหนด ทั้งนี้ หลังจากที่คณะอนุกรรมการสืบเสาะข้อมูลเพิ่มเติม ลงพื้นที่หาข้อมูลเพิ่มเติม จะได้มีการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด จำนวน 2 ราย ก่อนจัดส่งรายชื่อไปยังคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 ซึ่งเป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครู ผู้มีความทุ่มเทเสียสละตน จนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจ แก่เพื่อนครู และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการศึกษา ต่อไป

....................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Leaming Community : PLC) Show&Share ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะครูทุกแผนกวิชา เวลา 08.00-12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมขบวนแห่งานประเพณีลอยกระทง ตำบลป่ามะม่วง ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป โดยมีคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณหาดทรายทองแม่น้ำปิงเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................

»ข่าวครูไทย

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ