วิทยาลัยเทคนิคตาก

 »ข่าวสารประชาสัมพันธ์

»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตากเรื่องการขายทอดตลาด ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตากเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้นโดยวิธีคัดเลือก
»ประกาศเรื่อง ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
»ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
»ร่างประกาศประชาพิจารการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น วิทยาลัยเทคนิคตาก ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
»ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
»รูปภาพกิจกรรม
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมประชุม “การชี้แจงข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ดร.อรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม โดย นายวันชัย โตมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู ผ่านระบบ Video Conference วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมบริจาคน้ำดื่ม จำนวน 50 แพค ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:สำนักงานเทศบาลเมืองตาก ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นายณพล ชยานนท์ภักดี นายกเทศมนตรีเมืองตาก และ ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การสนับสนุนทางการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ประจำปี 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ดังนี้ พ.อ.อ.ทวีผล ธรรมานุวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองตาก นายวสันต์ สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล รักษาการในตำแหน่งรองปลัดเทศบาลเมืองตาก นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคตาก นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคตาก วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเศวตกุญชร ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2564 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม เรื่องการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานการสอน และการเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................

»ข่าวครูไทย

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ