วิทยาลัยเทคนิคตาก

 »ข่าวสารประชาสัมพันธ์

»ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว รายละเอียดที่แนบ ดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดูรายละเอียดตามที่แนบ ดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ ในรูปแบบ On-line
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 2 ชั้น วิทยาลัยเทคนิคตาก
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง การรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2565
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง การรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (รอบโควตา) ปีการศึกษา 2565
»รูปภาพกิจกรรม
อัลบั้ม:วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี และวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:อาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง Smart Classroom 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม การจัดอบรมและทดสอบหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ด้วยกรมอนามัยประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารในสถานณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 2019) ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โปรแกรม Google Meet พร้อมด้วยครูงานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมรับฟัง 13.00 น. – 16.00 น. วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง Smart Classroom 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล รองผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 และ ดร.สุธี เสริมสุข ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต ลงพื้นที่หนุนเสริม สนับสนุนวิชาการ ติดตามและประเมินการทำงานให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยมี คณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา และ นักเรียน นักศึกษา วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Smart Classroom 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................

»ข่าวครูไทย

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ