วิทยาลัยเทคนิคตาก

 »ข่าวสารประชาสัมพันธ์

»ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4
»ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3
»ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2
»ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1
»วิทยาลัยเทคนิคตาก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก ผลการสอบคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ดังรายละเอียดที่แนบ
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ดังรายละเอียดที่แนบ
»กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
»รูปภาพกิจกรรม
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะและวินัยทางการเงิน โดยโรงเรียนธนาคารหน่วยวิทยาลัยเทคนิคตาก วิชาการบัญชี ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกล่าวเปิด นางสาวแพรวพรรณ สอนมัง กล่าวรายงานโครงการฯ โดยวิทยากร นายชนินทร์ เพชรไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายไพโรจน์ เงาวิจิตร มีนักเรียน นักศึกษา สาขางานการบัญชี เข้าร่วมโครงการ จำนวน 154 คน ประกอบด้วย ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เข้าร่วมอบรมโครงการฯ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ฝ่ายวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตารางเรียน ตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าแผนกทุกแผนกวิชา, หัวหน้างานและรองหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ, หัวหน้างานทะเบียน และหัวหน้างานทวิภาคี วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น.ณ ห้องประชุม Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก โดยคณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลเมืองตาก ดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการที่ยากไร้ และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพประจำปี 2563 และ ได้รับสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เพื่อซ่อมแซมบ้านคนพิการในเขตเทศบาลเมืองตาก รวมทั้งสิ้น 8 ราย วันที่ 17 ตุลาคม 2563

....................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับสถานศึกษา ประจำ ปีการศึกษา 2563 นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกล่าวเปิด โดย นายวายุ ยะทา นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานโครงการฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกสาขางาน เข้าร่วมโครงการฯ และการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................

»ข่าวครูไทย

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ