วิทยาลัยเทคนิคตาก

 »ข่าวสารประชาสัมพันธ์

»วิทยาลัยเทคนิคตาก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก ผลการสอบคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ดังรายละเอียดที่แนบ
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ดังรายละเอียดที่แนบ
»กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
»ตาราง กำหนดการสั่งซื้อ เครื่องแบบนักศึกษา อุปกรณ์การเรียน ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2563
»กำหนดเปิด และ ปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2563
»ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
»ประกาศผลคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว
»รูปภาพกิจกรรม
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครู ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาสาขาช่างกลโรงงาน และสาขาโลจิสติกส์ ร่วมกับ บริษัท BERNINA THAILAND CO.,LTD นิคมอุตสาหกรรม จังวัดลำพูน และ เข้านิเทศติดตามนักศึกษาฝึกอาชีพ ระดับชั้น ปวส.2 สาขาช่างกลโรงงาน (ทวิภาคี) บริษัท เอส.วี.ที.แมชชีนเนอรี่ จำกัด จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563

....................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัย – การอพยพหนีไฟและการปฐมพยาบาลเบี้องต้น โดย นางนันทวัฒน์ ศิลวัตรพงศกุล ครูประจำวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กล่าวรายงานโครงการฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยากร ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 - 2 สาขางานการบัญชี สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขางานการโรงแรม และ สาขางานอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดการสอบและประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษาในรูปแบบออนไลน์ R-training ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูอาชีวศึกษาแบบออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สำหรับข้าราชการครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประกอบด้วยข้าราชการครูจากวิทยาลัยเทคนิคตาก และ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดย นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นิเทศ ติดตาม ควบคุมการดำเนินการสอบและประเมินผลฯ ระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2563 ณ ห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางสมองกลฝังตัว อาคาร 2 ห้อง 245 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการอบรมเพื่อการวัดผลและประเมินผลการศึกษาผ่านโปรแกรม EDR ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ครูผู้สอนใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง และสามารถใช้ปฏิบัติงาน ระบบปฏิบัติการผ่านโปรแกรม EDR สำหรับสถานศึกษา ได้อย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพ โดย นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นิเทศ ติดตาม การดำเนินการโครการฯ วันที่ 19 กันยายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 431 อาคารไทยเข้มแข็ง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................

»ข่าวครูไทย

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ