วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญาของวิทยาลัย  “ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  ริเริ่มสร้างสรรค์  มุ่งมั่นพัฒนา”

คือปรัชญาการทำงานของสถานศึกษาที่ใช้เป็นหลักในการดำเนินงานบริหารวิทยาลัยตลอดจน การจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยเทคนิคตาก  มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาเพื่อคุณภาพสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศ

พันธกิจ

  1. จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
  2. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
  3. ผลิตและพัฒนากำลังคนตามความต้องการตลาดแรงงานในประเทศ และต่างประเทศ

อัตลักษณ์

    รักบริการ สร้างพื้นฐานสู่อาชีพ

เอกลักษณ์

    ส่งเสริมวิชาชีพสู่ชุมชน

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ