รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2557
สาขางานสามัญ-สัมพันธ์
ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง
1 การเล่นลูกสองมือล่างของนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคตาก นายสายัณห์ ยลนภาสว่าง ครู
  ชั้นปวช.1    
2 การพัฒนาการพูดและสนทนาในภาษาอังกฤษโดยการ นางสาวอรสา มั่นใจ ครู
  สอนแบบ Story Line สำหรับนักศึกษาสาขางานอิเล็ก-    
  ทรอนิกส์ ระดับ ปวช.1 วิทยาลัยเทคนิคตาก    
3 การพัฒนาทักษะเรื่องสมการและการแก้สมการ โดยใช้แบบ นางสาวสุกัญญา จรพรม ครู
  ฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ    
  ชั้นปีที่ 2    
4 การศึกษาสาเหตุการสอบไม่ผ่านเกณฑ์ใน รายวิชาคณิต- นางสาวพรรณชม บุญหนุน ครู
  ศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 1 ของนักเรียนระดับประกาศนีย-    
  บัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคตาก    
5 การศึกษาการทำกระเป๋าจากกระดุมร่วมกับนักศึกษา นางกนกกาญจน์ เวียงนาค ครู
  สาขางานการพัฒนาเว็ปเพจ ภาคเรียนที่ 2 /2557    
6 "เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน  นายไพทูล หลวงแนม ครู
  ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทาง    
  การเรียน"ของนักเรียน แผนกวิชาช่างยานยนต์ 3/1    
7 การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน นางสาวนันท์นภัส ศรีชัยมงคล ครู
  /การบ้าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกา 2557    
8 การแก้ปัญหาการเขียนคำในภาษาไทยให้ถูกต้องโดยการใช้ นางสาวศิรินันท์ คงโต ครู
  สื่อการเรียนการสอนป้ายโฆษณา สำหรับนักศึกษาแผนก-    
  อิเล็กทรอนิกส์ระดับปวช.1/1 วิทยาลัยเทคนิคตาก    
9 ความคิดเห็นการมีจิตสาธารณะตามหลักพรหมวิหาร 4  นางจุไรรัตน์  เดชภิรัตนมงคล ครู
  ในชีวิตประจำวัน ปวช.2/1 สาขางานคอมพิวเตอร์    
10 เรื่องการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ นายฐาปนพงศ์  อ่อนนุ่ม ครู
  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557    
สาขางานการตลาด
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการขายเบื้องต้น2 นางสาวเขมจิรา วงษ์เป็ง ครู
  รหัส 2200-1005 ของนักเรียนสาขางานการบัญชี    
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่1 กลุ่ม 2     
2 ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิชาโครงการของนักศึกษาระดับ นายวีรยุทธ ด้วงบาง ครู
  ชั้นปวช.3 สาขางานการขาย โดยใช้แบบประเมินโครงการ    
ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง
3 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับ- นายณัฐวัฒน์ ศิริพันธุ์ ครู
  ผิดชอบ ของนักศึกษาที่เรียนวิชาการส่งเสริมการขาย    
  สาขางานการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2557    
4 การแก้ไขปัญหานักเรียนขาดความรับผิดชอบในการปฏิบิตงาน นางสาวนพวรณ  เมืองสมบัติ ครู
  กลุ่ม วิชาการใช้เครื่องใช้สำนักงาน ปวช.3 สาขางานการบัญชี    
สาขางานยานยนต์
1 การแก้ปัญหานักศึกษาขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติ นายจตุพร สุขน่วม ครู
  งาน วิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน    
2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานงานทดลอง นายสถิตย์พงษ์ จิตต์สำราญ ครู
  เครื่องกลการใช้ประแจให้ตรงกับขนาดหัวนัตและสกรู    
3 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในวิชางานเครื่อง นายพิเชษฐ์ เชยสุข ครู
  ยนต์ดีเซลของนักศึกษาชั้น ปวช.1/3กลุ่ม5สาขาเครื่องยนต์    
  ปีการศึกษาที่ 2/2557    
4 การจำสมการความเค้นของวิชาความแข็งแรงของวัสดุ นายแจ๊ค น้อยสอนเจริญ ครู
5 การพัฒนาชุดการสอน เรื่องหลักการทำงานของเครื่องยนต์ นายณรงค์ศักดิ์ เกิดแสง ครู
  แก๊สโซลีน 4 จังหวะ    
6 การพัฒนารูปแบบการเรียนวิชาชีพช่างยนต์ ผ่านสื่ออิเล็ก- นายนิมิตร โพธารัตน์ ครู
  ทรอนิกส์    
7 การเพิ่มศักยภาพในการอธิบายเรื่องหลักการทำงานเครื่องยนต์ นายนาวิน  ศรีวิเศษ ครู
  4 จังหวะของนักศึกษาระดับ ปวช.1 สาขางานยานยนต์    
สาขางานการบัญชี    
1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีสินค้า ของนักเรียน นางชนกานต์ ยะกัน ครู
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่2/1    
  แผนกวิชาการบัญชี โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วย    
  เพื่อน    
2 การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษอังกฤษทางด้านการ นายณภัทร ธรรมลิขิต ครู
  บัญชี ด้วยวิธีการใช้บัตรคำ วิชาการบัญชีปฎิบัติการภาษา-    
  อังกฤษกับนักเรียนสาขาวิชาพาณิชยการ สาขางานบัญชี    
3 การจัดการเรียนโดยใช้สื่อPowerPointและใบงานในราย- นางสาวจุรีภรณ์ กันทะสาร ครู
  วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี รหัส 3201-2011    
  ระดับชั้น ปวส.1 สาขางานการบัญชี 2/2557    
ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง
สาขางานเทคนิคพื้นฐาน    
1 ผลการวิจัยความเข้าใจเนื้อหา รายวิชางานเครื่องมือกล- นายโองการ โกมลทัต ครู
  เบื้องต้น รหัส 2000-1008 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ    
2 การส่งงานไม่ตรงเวลาวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น นายพรศักดิ์ กลิ่นประทับ ครู
3 ทัศนคติเกี่ยวกับการสวมรองเท้าเซฟตี้ ขณะปฏิบัติงาน  นายวรวิทย์ ไววิทยานนท์ ครู
  ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง    
  รายวิชา งานฝีมือ    
4 การสำรวจปัญหาการส่งงานที่ไม่ตรงต่อเวลาของนักเรียน นายนัฐพงศ์ ศีลพร ครู
  ชั้นปวช.1กลุ่ม2 วิชางานฝึกฝีมือแผนกไฟฟ้ากำลัง2/2557    
สาขางานก่อสร้าง      
1 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชากลศาสตร์- นายณัฐพล พิเศษสุข ครู
  โครงสร้าง เรื่อง สมดุลของแรง ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร    
  วิชาชีพ พุทธศักราช2545วิทยาลัยเทคนิคตาก    
2 การแก้ไขปัญหาผู้เรียนไม่มีทักษะในการเขียนแบบและถูก- นางสาวอรวรรณ ปัญญานาค ครู
  ต้องและตามมาตรฐานการก่อสร้างของนักศึกษา ชั้นปวช.1    
  ในรายวิชา อ่านแบบเขียนแบบงานโครงสร้าง    
3 การแก้ปัญหาการใช้เครื่องมือและคำสั่งโปรแกรมAuto CAD นางสาวรัตนาภรณ์ เทศฉาย ครู
  ในวิชางานเขียนแบบสถาปัตย์กรรมด้วยคอมพิวเตอร์ของนัก-    
  ศึกษา ปวช.สาขางานการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคตาก    
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
1 การใช้ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์จอ LED Display นางสาวอัญชลี ชัยประเดิมศักดิ์ ครู
  ในการช่วยสอน ในรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับของนัก-    
  เรียนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ชั้นปีที่1/1กลุ่ม2  2/2557    
2 ความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการจัดการเรียน นายประสงค์ คุ้มสา ครู
  การสอน วิชาระบบเสียง ภาคเรียนที่ 2/2557 ในระดับประ-    
  กาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์    
3 การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกอย่างถูกวิธี นายปรีชา  ฟักตั้ว  ครู
4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคำนวฯการขยายวัด นายรัฐพล  ใบทอง ครู
  โวลต์มิเตอร์ วิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์    
5 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียน การออกแบบอันพุต เอาท์พุต นายณัฐพงศ์ ม่วงบุญ ครู
  ของบอร์ด Arduino วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์    
ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง
6 การปรับพฤติกรรมไม่เข้าห้องเรียน วิชาไฟฟ้าและอิเล็ก- นางสาวอัชราภรณ์ ทองพุ่ม ครู                                                          
  ทรอนิกส์เบื้องต้น ชั้นปวช.2/2 กลุ่ม4 สาขางานยนายนต์    
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน นางสาวอัญมณี แสงสุข ครู
  ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2 สาขางานคอมพิว-    
  เตอร์ธุรกิจ หลังเรียนด้วยสื่อประสม วิชาการใช้โปรแกรม-    
  ฐานข้อมูล เรื่องการสร้างฐานข้อมูล    
2 การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดเรียนของนักศึกษา แผนก- นางจินตนา แก้วมรกต ครู
  คอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่3 ในรายวิชาการประยุกต์คอมพิวเตอร์    
  กับงานสถิติ    
3 ศึกษาและแก้ปัญหานักเรียนเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้องปวช.3/1 นางอัญชลี พานทอง ครู
สาขางานการโรงแรม
1 การศึกษาปัญหาการใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในการผสม นางสาวพรทวี ทำว่อง ครู
  เครื่องดื่มไม่เหมาะสม ของนักศึกษาปวช.2/1กลุ่ม1สาขางาน    
  การโรงแรม วิชาเครื่องดื่มและผสมเครื่องดื่ม    
2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ นางสาวณปภัช  นุ่นโฉม ครู
  ของนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขางานการโรงแรม    
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
1 การแก้ไขปัญหานักศึกษาระดับปวช.1/2ก.4แผนกไฟฟ้ากำลัง นายปองพล ขวัญเมือง ครู
  ในวิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารที่ไม่ค่อยสนใจในการเรียน    
  ในขณะที่กำลังสอน โดยใช้วิธีการให้รับบทเป็นผู้นำ    
2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแส- ว่าที่ร้อยตรี ชวลิต เอกสินเสริม ครู
  สลับของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม1    
3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเขียนแบบไฟฟ้าด้วย นายชินวัตร เหล่าตุ่นแก้ว ครู
  คอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเรียนแบบการสอนแบบการประสบ    
4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า นายเอกชัย  ชูเที่ยง ครู
  ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2/1 ก.1    
5 เรื่องเจตคติของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขางานไฟฟ้ากำลัง นายสุระศักดิ์  ยะกัน ครู
  ที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของวิทยาลัยเทคนิคตาก    
6 ผลการปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา นายจักรลักษณ์  เวียงนาค ครู
  โดยใช้สัญญาการเรียนกับนักเรียนระดับ ชั้นปวช.2    
  รายวิชา งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น    
ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง
สาขางานเชื่อมโลหะ
1 การศึกษาสาเหตุการส่งงานไม่ตรงกำหนดและไม่ส่งงาน นายพิรวัฒน  รัตนโมรา ครู
2 การสำรวจการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 นายสรศักดิ์  ศิริ ครู
  สาขางานโครงสร้าง ปวช.    
3 เรื่องเวลาที่ใช้ในการอ่านหนังสือทำการบ้าน เล่นเกมและช่วย นายมนตรี ศรีสุริยะวรรณ ครู
  งานบ้าน ของนักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม 2    
3 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเชื่อมไฟฟ้าวิชา งานเชื่อมโลหะ นายกิตติศักดิ์ มีวรรณ ครู
  เบื้องต้น ระดับชั้น ปวช.1    
4 การแก้ไขปัญหาเชื่อมต่อชนบทกร่องวีเหล็กแผ่นแนวเชื่อม นายมานะ  กันธิยะ ครู
  ROOT PASS ตำแหน่งท่าเชื่อมเหนือศรีษะโดยการอาศัย   
  แบบเพื่อนช่วยเพื่อนแนะนำเทคนิคการเชื่อมแบบเฉพาะตัว