รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง
1 เรื่องการฝึกทักษะการอ่านสเกลมัลติมิเตอร์  นางสาวอัญชลี ชัยประเดิมศักดิ์ ครู
  แบบเข็มย่าน DCVและDCmA    
2 การปรับพฤติกรรมไม่เข้าห้องเรียน วิชาไฟฟ้าและอิเล็ก- นางสาวอัชราภรณ์ ทองพุ่ม ครู
  ทรอนิกส์เบื้องต้น ชั้นปวช.2/2 กลุ่ม4 สาขางานยนายนต์    
3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การออกแบบวงจร นายณํฐพงศ์ ม่วงบุญ ครู
  Anatog to digitat ของบอร์ด Arduino วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์    
4 การพํฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคำนวณการขยายย่าน นายรัฐพล  ใบทอง ครู
  วัดแอมมิเตอร์ วิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์    
5 การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาเครื่องรับโทรทํศน์ เรื่องบล็อก นายปรีชา  ฟักตั้ว ครู
  ไดอะแกรมเรื่องรับโทรทัศน์ ระดับ ปวช.2 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์    
สาขางานยานยนต์
1 การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา นายพิเชษฐ์ เชยสุข ครู
  งานเครื่องยนต์เล็กของนักศึกษาชั้น ปวช.1/1 กลุ่ม 1    
2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานวัดละเอียด นายสถิตย์พงษ์ จิตต์สำราญ ครู
  ช่างยนต์ การใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์วัดค่าชิ้นส่วนของ    
  เครื่องยนต์    
3 การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการทำงาน นายณรงค์ศักดิ์ เกิดแสง ครู
  ของนักศึกษาปวช.1/1 กลุ่ม 1 รายวิชางานจักรยานยนต์    
4 การฝึกระเบียบนักศึกษาในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ให้ตรง นายนิมิตร โพธารัตน์ ครู
  กับลักษณะงานเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
5 รูปแบบการพัฒนาการเรียนวิชาช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล นายจตุพร สุขน่วม ครู
  ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ    
6 การฝึกระเบียบนักศึกษาในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ให้ตรงกับ นายแจ๊ค น้อยสอนเจริญ ครู
  ลักษณะงานเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
7 การแก้ไขปัญหานักศึกษาขาความรับผิดชอบในการฝึกปฏิบัติงาน นายสมโภชน์ จึงกระแพ ครู
  วิชางานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น    
8 การเพิ่มศักยภาพในการอธิบายเรื่องหลักการทำงานเครื่องยนต์ นายนาวิน  ศรีวิเศษ ครู
  4 จังหวะของนักศึกษา ปวช.1 สาขางานยานยนต์    
   
ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง
สาขางานเทคนิคพื้นฐาน
1 การสำรวจการส่งผลงานของผู้เรียนระดับปวช.ในรายวิชา นายโองการ โกมลทัต ครู
  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น    
2 การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานไม่ทันในชั้นเรียน นายพรศักดิ์ กลิ่นประทับ ครู
3 การศึกษาพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน นายนัฐพงศ์ ศีลพร ครู
  ระดับชั้นปวช.1กลุ่ม1แผนกช่างยานยนต์    
สาขางานการตลาด
1 "เจตคตที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัย ในห้องเรียน ความขยัน นายวีระยุทธ ด้วงบาง ครู
  อดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน"ของ    
  นักเรียนชั้นปวช.1 สาขางานการตลาดภาคเรียนที่1/2557    
2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการขายตรง ของ นางสาวเขมจิรา วงษ์เป็ง ครู
  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางาน-    
  การตลาด โดยวิธีการเรียนแบบอภิปรายกลุ่มย่อย    
3 การศึกษาเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์สัมผัสเพื่อพัฒนา นางสาวนพวรรณ  เมืองสมบัติ ครู
  ความเร็วของนักเรียน ปวช.1    
สาขางานสามัญ-สัมพันธ์
1 "เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน  นายไพทูล หลวงแนม ครู
  ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์    
  ทางการเรียน"ของนักเรียนแผนกวิชาช่างยานยนต์    
  ระดับปวช.3 กลุ่ม 1 ปีการศึกษา 2/2557    
2 การใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ- นางมานิศา เปรมสัย ครู
  ในชีวิตจริง 1    
3 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับ- นางสาวสุมามาลณ์ ฉลาด ครู
  ผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557    
4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  นางสาวพรรณชม บุญหนุน ครู
  เรื่องการแก้โจทย์อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้-    
  แบบฝึกเสริมทักษานักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ    
5 การพัฒนาทักษาเรื่องสมการและการแก้สมการ โดยใช้- นางสาวสุกัญญา จรพรม ครู
  แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ    
ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง
6 การใช้ผังความสัมพันธ์ของความหมายเพื่อพัฒนาความ- นางสาวอรสา มั่นใจ ครู
  สามารถในการอ่านภาษาอังกฤษความคงทนในการจำ    
  คำศัพท์ สำหรับนักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์     
  ระดับปวช.1 วิทยาลัยเทคนิคตาก    
7 การแก้ปัญหานักศึกษาเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง นางสาวศิรินันท์ คงโต ครู
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557    
8 การเล่นลูกสองมือล่าง ของนักเรียน ชั้นปวช.1 นายกำพล อาดย่อแฮ ครู
9 การศึกษาการทำกรอบกระจกจากแผงไข่ร่วมกับนักศึกษา นางกนกกาญจน์ เวียงนาค ครู
  สาขางานการพัฒนาเว็ปเพจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2557    
10 การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าเรียนในชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดย นางจุไรรัตน์  เดชภิรัตนมงคล ครู
  ใช้สัญญาการเรียนกับนักเรียน ปวช.2 สาขางานการโรงแรม    
11 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ นายฐาปนพงศ์  อ่อนนุ่ม ครู
  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557    
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1 การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาชั้นปวช.3สาขางานคอมพิว- นางจินตนา แก้วมรกต ครู
  เตอร์ธุรกิจ ในเรื่องการตั้งครรภ์ระหว่างเรียน    
2 ความต้องการเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต วิชา การใช้โปรแกรม นางสาวอัญมณี แสงสุข ครู
  กราฟฟิกเพื่อพัฒนาเว็ปเพจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร    
  วิชาชีพชั้นสูง สาขางานพัฒนาเว็ปเพจ    
3 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิด- นางอัญชลี พานทอง ครู
  ชอบของนักเรียน ระดับชั้นปวช.2/1ปีการศึกษา 2557    
4 ผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้วิธีการสอบแบบลงมือปฏิบัติจริง นายธีระยุทธ  กันเหม็น ครู
  เรื่องการ Setup Bios และการแล่งพาร์ทิชั่น ด้วยการวิธี FDISL ฯ    
สาขางานการบัญชี
1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 นางสาวจุรีภรณ์ กันทะสาร ครู
  ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขางานการตลาด    
2 การพัฒนาพฤติกรรมนักศึกษาตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง นาย ณภัทร ธรรมลิขิต ครู
  โดยวิธีการย้ำเตือนในวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ กับนักศึกษา    
  สาขางานวิชาการบัญชี ระดับชั้นปวส.1/1 ภาคเรียนที่1/2557    
ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง
3 งานวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้ นางชนกานต์ ยะกัน ครู
  การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนระดับ -    
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/1 สาขางานบัญชี    
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
1 การพัฒนาทักษะการวัดและอ่านค่าจากมัลติมิเตอร์ด้วยแบบ นายชินวัตร เหล่าตุ่นแก้ว ครู
  จำลองเครื่องมัลติมิเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับปวส.1/1    
  วิชาเครื่องวัดไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 1/2557    
2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ว่าที่ร้อยตรี ชวลิต เอกสินเสริม ครู
  ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 1    
3 เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยัน นายปองพล ขวัญเมือง ครู
  อดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของ-    
  นักเรียนระดับปวช.1 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง    
4 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชาเครื่องทำความเย็นของนักเรีย นายสุระศักดิ์  ยะกัน ครู
  ระดับชั้น ปวช.2 สาขางานไฟฟ้ากำลัง    
5 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวงจรไฟฟ้าของนักศึกษา นายเอกชัย ชูเที่ยง ครู
  ระดับชั้น ปวส.1/1 กลุ่ม 1    
สาขางานก่อสร้าง
1 พฤติกรรมการมาเรียนของนักศึกษาในรายวิชา วัสดุก่อสร้าง นางสาวอรวรรณ ปัญญานาค ครู
  และเทคนิคการทำงาน 1    
2 การสำรวจการส่งงานของนักเรียนชั้นปวช.2 สาขาช่างก่อสร้าง นายยศธร สุวรรณกิจ ครู
  วิชา เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์    
สาขางานการโรงแรม
1 ศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน การบ้านวิชาศิลปะการให้บริการ นางสาวพรทวี ทำว่อง ครู
  ของนักเรียน ชั้น ปวช.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกา 2557    
       
2 การสำรวจการเข้าเรียนสายนักเรียนระดับชั้น ปวช.1  นางสาวณปภัช  นุ่นโฉม ครู
  วิชาศิลปวัฒนธรรมไทย แผนกการโรงแรม ภาคเรียนที่ 1/2557    
   
ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง
เชื่อมโลหะ
1 การศึกษาสาเหตุการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างไม่ต่อเนื่อง นายพิรวัฒน  รัตนโมรา ครู
2 การสำรวจการส่งงานของนักเรียนระดับชัน ปวช.1 นายสรศักดิ์  ศิริ ครู
   สาขางานโครงสร้าง    
3 การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นปวส.2  นายมนตรี ศรีสุริยะวรรณ ครู
  สาขาเทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม    
4 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเชื่อมไฟฟ้าวิชา งานเชื่อมโลหะ นายกิตติศักดิ์  มีวรรณ ครู
  เบื้องต้น ระดับชั้น ปวช.1    
5 การแก้ไขปัญหาทักษะการตรวจสอบงานเชื่อมแบบไม่ทำลาย นายมานะ  กันธิยะ ครู
  สภาพด้วยสายตา โดยการให้เขียนรายงานบันทึกผลการ    
  การตรวจสอบชิ้นงานฝึกเชื่อมนักเรียนทุกสัปดาห์