รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 1/2559

ที่

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ตำแหน่ง

สาขางานยานยนต์

 

 

1

การจัดการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมแรงร่วมใจรายวิชางานจักรยานยนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

นายสุพัฒน์  อยู่สุข

ครู

2

การแก้ปัญหานักศึกษา ปวช.2/1 กลุ่ม 1 สาขางานยานยนต์ มีผลสัมฤทธิ์ต่ำเรื่อง การบริการมอเตอร์สตาร์ท วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

นายสมโภชน์  จึงกระแพ

ครู

3

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานถอดประกอบเครื่องมือกลเบื้องต้น การใช้ประแจให้ตรงกับขนาดหัวนัตและสกรู

นายสถิตย์พงษ์  จิตต์สำราญ

ครู

4

การแก้ไขปัญหาใช้เครื่องมือวัด (เวอร์เนียรคาลิปเปอร์) ในวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ ของนักศึกษาระดับ ปวช.1 แผนกช่างยนต์

นายนาวิน  ศรีวิเศษ

ครู

5

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา  งานซ่อมเครื่องยนต์เล็กของนักเรียนระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขางานยานยนต์

นายพิเชษฐ์  เชยสุข

ครู

6

การำสมการความร้อนของวิชาเทอร์โมไดนามิกส์

นายแจ๊ค  น้อยสอนเจริญ

ครู

7

รูปแบบการพัฒนาการเรียนวิชางานจักรยานยนต์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิสก์

นายนิมิตร  โพธารัตน์

ครู

8

การแก้ปัญหานักศึกษาขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานกลุ่ม วิชางานเครื่องยนต์

นายจตุพร  สุขน่วม

ครู

9

การแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือวัด (ไมโครมิเตอร์) ในวิชางานเครื่องล่างรถยนต์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขางานยานยนต์

นายธณชัย  มูลเพ็ง

ครู

10

ปัญหาการเบิก-จ่ายเครื่องมือ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1/3      แผนกวิชา ช่างยนต์

นายพัทธยศ  ปราจันทร์

ครู

ที่

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ตำแหน่ง

สาขางานก่อสร้าง

 

 

1

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา พื้นฐานงานปูน

นางอรวรรณ  เอกสินเสริม

ครู

2

การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวข.1 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง รายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นางสาวรัตนาภรณ์  เทศฉาย

ครู

3

การแก้ปัญหาการไม่รู้คำสั่งโปรแกรม Auto CAD ในรายวิชาเขียนแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาชั้น ปวช.2  สาขาวิชาการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคตาก

นายณัฐพล  พิเศษสุข

ครู

ที่

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ตำแหน่ง

แผนกสามัญสัมพันธ์

 

 

1

การศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์แบบ 105 หลุม ร่วมกับนักเรียน ปวช.2 สาขางานไฟฟ้ากำลัง

นางกนกกาญจน์  เวียงนาค

ครู

2

“เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน” ของนักเรียน แผนกวิชาช่างเครื่องมือกล ระดับ ปวช.1/1 กลุ่ม 2 ปีการศึกษา 2559

นายไพทูล หลวงแนม

ครู

3

ความคิดเห็นการมีจิตสาธารณะตามหลักพรหมวิหาร 4 ในชีวิตประจำวันของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

นางจุไรรัตน์  เดชภิรัตนมงคล

ครู

4

การศึกษาปัญหาความคงทนในการจำคำศัพท์ของนักเรียนชั้น ปวช.1

นางมานิศา  เปรมสัย

ครู

5

การศึกษาปัญหาความคงทนในการจำคำศัพท์ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานการบัญชี

นายฐาปนพงศ์  อ่อนนุ่ม

ครู

ที่

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ตำแหน่ง

 

6

การเปรียบเทียบผลการสอนความน่าจะเป็นด้วยสื่อลูกเต๋า สำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

นางสาวพรรณชม  บุญหนุน

ครู

 

7

รายงานวิชาการพัฒนาทักษะทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน ของนักเรียนสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช.1

นางสาวอรสา  มั่นใจ

ครู

 

8

การใช้กระบวนการสอนแบบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถ ด้านการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

นางสาวนันท์นภัส  ศรีชัยมงคล

ครู

 

9

การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณเรื่องการบวกและการลบจำนวนเต็มของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2

นางสาวสุกัญญา  จรพรม

ครู

 

10

ทักษะการอ่านอักษรคำควบกล้ำ ร ล ว ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ชั้นปีที่ 1

นางสาวปวีณา  เครือจันต๊ะ

ครู

 

11

กีฬาฟุตบอล

นายสายัณห์  ยลนภาสว่าง

ครู

 

12

การทดสอบโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำกับนักศึกษา ปวช.1

นางสาวพนิดา  คำมูล

ครู

 

ที่

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ตำแหน่ง

 

สาขางานการตลาด

 

 

 

1

“เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น ปวช.2 สาขางานการตลาด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

นายวีระยุทธ  ด้วงบาง

ครู

 

2

“การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออก โดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมุติ ในวิชาศิลปะการขายของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 สาขางานการตลาด

นางสาวเขมจิรา  วงษ์เป็ง

ครู

 

3

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ   ของนักศึกษาที่เรียนวิชาการจัดการขาย สาขางานการตลาด

นายณัฐวัฒน์  ศิริพันธุ์

ครู

 

4

การพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์ดีดภาษาไทย ระดับชั้น ปวช.1       สาขางานการตลาด  ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคนิคตาก

นางสาวนพวรรณ  เมืองสมบัติ

ครู

 

ที่

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ตำแหน่ง

 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

1

การแก้ปัญหานักศึกษาขาดทักษะการบัดกรีที่ดี ในการประกอบวงจรเครื่องขยายเสียง วิชา เครื่องเสียง

นายประสงค์  คุ้มสา

ครู

 

2

การปรับพฤติกรรมไม่เข้าห้องเรียน วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ชั้น ปวช.1/1 กลุ่ม 1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ โดยการเรียนการสอนแบบร่วมแรงใจ และเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

นางสาวอัชราภรณ์  ทองพุ่ม

ครู

 

3

การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อเรื่องผังงาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้วิธีท่องจำ

นางสาวอัญชลี  ชัยประเดิมศักดิ์

ครู

 

4

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านค่าต่าง ๆ จากออสซิโลสโคป วิชาวงพรพัลส์และสวิตซิง

นายรัฐพล  ใบทอง

ครู

 

5

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเขียนโปรแกรม อินพุต , เอาท์พุต ขอภาษาซี วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559

นายณัฐพงศ์  ม่วงบุญ

ครู

 

6

การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาเครื่องรับโทรทัศน์ เรื่อง บล็อกไดอะแกรมเครื่องรับโทรทัศน์ ระดับ ปวช.2

นายปรีชา  ฟักตั้ว

ครู

 

 

ที่

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ตำแหน่ง

สาขางานไฟฟ้ากำลัง

 

 

1

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชาเครื่องทำความเย็นของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขางานไฟฟ้ากำลัง

นายสุรศักดิ์  ยะกัน

ครู

2

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเครื่องวัดไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2004 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1

นายจักรลักษณ์  เวียงนาค

ครู

3

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2/1 กลุ่ม 1

นายเอกชัย  ชูเที่ยง

ครู

4

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาออกแบบระบบไฟฟ้าของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 3

นายชินวัตร  เหล่าตุ่นแก้ว

ครู

5

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาออกแบบระบบไฟฟ้าของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 3

นางสาวเสาวนีย์  วงษ์ปัน

ครู

6

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 2

นายพงศธร  ด่านตระกูล

ครู

7

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานดิจิตอลพื้นฐานของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 3

นางสาวตวงเงิน  เพชรกำแหง

ครู

8

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเขียนแบบไฟฟ้าของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 3

นายสุกิจ  ชมพู่

ครู

ที่

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ตำแหน่ง

สาขางานช่างกลโรงงาน

 

 

1

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชา     ชก.1/1 กลุ่ม 2  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  วิชาทฤษฎีเครื่องมือกล 1 ในเรื่องสาเหตุการไม่ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย  ภาคเรียนที่ 1          ปีการศึกษา 2559

นายโองการ  โกมลทัต

ครู

2

ทัศนคติเกี่ยวกับการสวมรองเท้าเซฟตี้ (Safety) ขณะปฏิบัติงาน ของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชา เครื่องมือกล

นายวรวิทย์  ไววิทยานนท์

ครู

3

การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานและการบ้านวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  ของนักเรียน นักศึกษาชั้น ปวช.1/2 สาขางานช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคตาก

นายสราวุธ  อ้นมั่น

ครู

ที่

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ตำแหน่ง

สาขางานการบัญชี

 

 

1

การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าในวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1  โดยใช้ชุมฝึกปฏิบัติของนักเรียนระดับประกาศนียบัติวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขางานการบัญชี

นายณภัทร  ธรรมลิขิต

ครู

2

ศึกาการสร้างแรงจูงใจเพื่อแก้ปัญหาการเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากรของนักศึกษา ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี

นางชนกานต์  ยะกัน

ครู

3

การจัดการเรียนโดยใช้สื่อ PowerPoint และใบงานในรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี รหัส 3201-2011 ระดับชั้น ปวส.2  แผนกวิชาการบัญชี

นางสาวจุรีภรณ์  กันทะสาร

ครู

4

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.1 แผนกวิชาการตลาด โดยให้แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน

นางนันทวัฒน์  ศิลวัตรพงศกุล

ครู

 

 

รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 1/2559

ที่

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ตำแหน่ง

สาขางานการโรงแรม

 

 

1

การส่งงานของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขางานการโรงแรม รหัสวิชา 2001-1001 วิชาความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

นางสาวณปภัช  นุ่นโฉม

ครู

2

การใช้เกมคำศัพท์ประกอบการการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อโรงแรมเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวขนิษฐา  สามารถ

ครู

ที่

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ตำแหน่ง

สาขางานโครงสร้าง

 

 

1

การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน

นายสรศักดิ์  ศิริ

ครู

2

การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานนักเรียนชั้น ปวช.2  สาขางานโครงสร้าง

นายมานะ  กันธิยะ

ครู

3

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขางานโครงสร้าง

นายมนตรี  ศรีสุริยะวรรณ

ครู

4

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษาสาขางานเชื่อมโลหะ

นายกิตติศักดิ์  มีวรรณ

ครู

5

การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการสั่งงานของนักศึกษาสาขางานเชื่อมโลหะ

นายสัตยา  ยิ้มยวน

ครู

ที่

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ตำแหน่ง

เทคนิคพื้นฐาน

 

 

1

การส่งงานไม่ตรงเวลาวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

นายพรศักดิ์  กลิ่นประทับ

ครู

2

การศึกษาพฤติกรรมการมาเรียนของนักเรียนระดับชั้นปวช.1 กลุ่ม 1 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

นายนัฐพงษ์  ศีลพร

ครู

ที่

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ตำแหน่ง

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

1

การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงานของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 2  ในรายวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

นางจินตนา  แก้วมรกต

ครู

2

การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้นของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคตาก

นางอัญชลี  พานทอง

ครู

3

การใช้เกมคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์ของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปวช.1

นายธีระยุทธ  กันเหม็น

ครู

4

การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Power Point) โดนใช้สื่อประกอบการฝึก เรื่อง การใส่ลูกเล่นในแผ่นสไลด์

นางสาวกานต์สิรี  คำจู

ครู

5

การพัฒนาทักษะใช้คอมพิวเตอร์ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1   สาขางานการบัญชี โดยวิธีการสาธิต

นางสาวอัญมณี  แสงสุข

ครู

6

การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Word) เรื่องการสร้างตารางและการตกแต่งเอกสาร โดยใช้สื่อประกอบการฝึก

นายวินัย  แก้วโน

ครู