ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
จำนวนนักเรียนนักศึกษาปัจจุบัน ปีการศึกษา 2560      วิทยาลัยเทคนิคตาก
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 2,383 คน หน่วย : คน
  ภาคเรียนที่ 1/2560(ปีปัจจุบัน)  
ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมทั้งสิ้น
  ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม  
รวมทั้งสิ้น 686 481 449 1,616 414 353 767 0 0 0 2,383
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                     0
 - สาขาวิชา/งานยานยนต์ 159 93 109 361 84 54 138     0 499
 - สาขาวิชา/งานไฟฟ้ากำลัง 117 83 72 272 94 78 172     0 444
 - สาขาวิชา/งานอิเล็กทรอนิกส์ 64 35 58 157 18 23 41     0 198
 - สาขาวิชา/สาขางานเชื่อมโลหะ 29 23 45 97 25 32 57       154
 - สาขาวิชา/สาขางานก่อสร้าง 59 44 37 140 41 33 74       214
 - สาขาวิชา/สาขางานเครื่องมือกล 83 48  - 131              
                       
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม                     0
 - สาขาวิชา/งานการบัญชี 58 49 54 161 61 39 100     0 261
 - สาขาวิชา/งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 53 55 40 148 48 63 111     0 259
 - สาขาวิชา/งานการตลาด 33 34 13 80 31 31 62     0 142
                       
3. ประเภทวิชา การโรงแรม                   0 0
 - สาขาวิชา/งานการโรงแรม 31 17 21 69 12 - 12     0 81
 - สาขาวิชา/งาน ........................................                   0 0
                       
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (2560) รวมทั้งสิ้น 474 คน
   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 474 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น  - คน 2.3 หลักสูตร ปชด.  -        คน
   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)   คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.  - คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ      -