ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
จำนวนนักเรียนนักศึกษาปัจจุบัน ปีการศึกษา 2559      วิทยาลัยเทคนิคตาก
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 2,146 คน หน่วย : คน
  ภาคเรียนที่ 2/2559(ปีปัจจุบัน)  
ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมทั้งสิ้น
  ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม  
รวมทั้งสิ้น 643 433 484 1,483 361 302 663 0 0 0 2,146
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                     0
 - สาขาวิชา/งานยานยนต์ 144 100 134 378 57 57 114     0 492
 - สาขาวิชา/งานไฟฟ้ากำลัง 91 72 65 228 80 49 129     0 357
 - สาขาวิชา/งานอิเล็กทรอนิกส์ 51 54 48 153 25 33 58     0 211
 - สาขาวิชา/สาขางานเชื่อมโลหะ 52 38 43 133 29 35 64       197
 - สาขาวิชา/สาขางานก่อสร้าง 46 38 34 118 31 41 72       190
 - สาขาวิชา/สาขางานเครื่องมือกล 77  -  -  -              
                       
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม                     0
 - สาขาวิชา/งานการบัญชี 53 58 47 158 43 35 78     0 236
 - สาขาวิชา/งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 64 36 66 166 63 34 97     0 263
 - สาขาวิชา/งานการตลาด 40 13 22 75 33 18 51     0 126
                       
3. ประเภทวิชา การโรงแรม                   0 0
 - สาขาวิชา/งานการโรงแรม 25 24 25 74           0 74
 - สาขาวิชา/งาน ........................................                   0 0
                       
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (2559) รวมทั้งสิ้น 696 คน
   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 696 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น  - คน 2.3 หลักสูตร ปชด.  -        คน
   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)   คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.  - คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ      -