ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
จำนวนนักเรียนนักศึกษาปัจจุบัน ปีการศึกษา 2558      วิทยาลัยเทคนิคตาก
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 2,060 คน หน่วย : คน
  ภาคเรียนที่ 2/2558(ปีปัจจุบัน)  
ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมทั้งสิ้น
  ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม  
รวมทั้งสิ้น 597 455 393 1,445 372 243 615 0 0 0 2,060
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                     0
 - สาขาวิชา/งานยานยนต์ 169 109 97 375 90 49 139     0 514
 - สาขาวิชา/งานไฟฟ้ากำลัง 87 61 58 206 58 58 116     0 322
 - สาขาวิชา/งานอิเล็กทรอนิกส์ 73 45 37 155 35 33 68     0 223
 - สาขาวิชา/สาขางานเชื่อมโลหะ 56 36 33 125 46 25 71       196
 - สาขาวิชา/สาขางานก่อสร้าง 50 37 29 116 34 6 40       156
                       
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม                     0
 - สาขาวิชา/งานการบัญชี 64 50 35 149 46 25 71     0 220
 - สาขาวิชา/งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 47 67 62 176 39 33 72     0 248
 - สาขาวิชา/งานการตลาด 17 23 23 63 24 14 38     0 101
                       
3. ประเภทวิชา การโรงแรม                   0 0
 - สาขาวิชา/งานการโรงแรม 34 27 19 80 0 0 0     0 80
 - สาขาวิชา/งาน ........................................ 0 0 0 0 0 0 0     0 0
                       
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (2558) รวมทั้งสิ้น 980 คน
   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 80 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น  - คน 2.3 หลักสูตร ปชด.  -        คน
   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) 100 คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.  - คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ    800  คน