7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
จำนวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2557  (ปีปัจจุบัน) 
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 1,972 คน หน่วย : คน
  ภาคเรียนที่ 2/2557(ปีปัจจุบัน)  
ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมทั้งสิ้น
  ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม  
รวมทั้งสิ้น 584 454 493 1,531 289 152 441 0 0 0 1,972
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม       0     0     0 0
 - สาขาวิชา/งานยานยนต์ 141 111 162 414 57 50 107     0 521
 - สาขาวิชา/งานไฟฟ้ากำลัง 71 67 56 194 61 17 78     0 272
 - สาขาวิชา/งานอิเล็กทรอนิกส์ 64 42 70 176 35 14 49     0 225
 - สาขาวิชา/สาขางานเชื่อมโลหะ 63 43 44 150 30 25 55       205
 - สาขาวิชา/สาขางานก่อสร้าง 44 33 25 102 6  - 6       108
                       
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม       0     0     0 0
 - สาขาวิชา/งานการบัญชี 59 37 33 129 51 17 68     0 197
 - สาขาวิชา/งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 81 66 71 218 36 29 65     0 283
 - สาขาวิชา/งานการตลาด 27 27 12 66 13  - 13     0 79
                       
3. ประเภทวิชา การโรงแรม       0     0     0 0
 - สาขาวิชา/งานการโรงแรม 34 28 20 82     0     0 82
 - สาขาวิชา/งาน ........................................       0     0     0 0
              0     0 0
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (2557) รวมทั้งสิ้น                  5,061.00 คน
   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น …927........ คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น ......-.......... คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ..........-......คน
   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) ......210.......... คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด. ......-.......... คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ .....3,924......คน