การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคตาก
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
ลำดับที่ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ปวช./ปวส. ครูผู้ควบคุม/คณะกรรมการตัดสิน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ
1 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต นายพีรภัทร   มูลเพ็ง  ปวช.3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ นายณัฐพงศ์   ม่วงบุญ 064-0088333 ช่างอิเล็กฯ
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : หุ่นยนต์ช่วยขายของ (Robots of sale) นายอภิชาติ   อ่ำเจ็ก  ปวช.3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ นายปรีชา   ฟักตั้ว 095-1407299  
    นายศิริชัย   ฤทธิ์ศีล  ปวช.3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ นายประสงค์   คุ้มสา 086-9263850  
  นายสรศักดิ์   โสภา  ปวช.2 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ นายพิษณุ   เพ็งเลิศ 086-4299599  
  นายพิสิฐ   นิทัศสุวรรณกุล ปวส.2 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ นางสาวอัชราภรณ์  ทองพุ่ม 088-2824658  
           
2 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต นายสุชาติ   ทรงสวัสดิ์วงศ์  ปวช.3 ช่างไฟฟ้า นายจักรลักษณ์  เวียงนาค 086-7370543 ช่างไฟฟ้า
  ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องบีบอัดขวดน้ำพลาสติกขนาด 600 มล. นายวิภาวัส   แซ่เฮ่อ  ปวช.3 ช่างไฟฟ้า นางกนกกาญจน์  เวียงนาค 096-5913545  
    นายภราดร   แก้วคง  ปวช.3 ช่างไฟฟ้า นายเกียรติศักดิ์  ยมเกิด 084-5978164  
    นายเอกชัย  ชูเที่ยง 099-1359116  
    ว่าที่ร้อยตรีชวลิต  เอกสินเสริม 081-5967323  
           
3 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ นายกรัณยู   กวินวานิช  นายมนตรี   ศรีสุริยะวรรณ 098-9067505  
  กลุ่มที่ 2.1 ด้านเครื่องจักรกล (Machinery) นายศุภกฤษณ์   กันปุ่น นายกิตติศักดิ์   มีวรรณ    
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องผ่าแนวเชื่อมรอยตัวที   นายสัตยา   ยิ้มยวน    
4 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ นายธีรพงค์   มีวรรณ  ปวช.2 ช่างยนต์ นายเกษม   สีหล้า 086-2177250 ช่างยนต์
  กลุ่มที่ 2.2 ด้านเครื่องมือหรืออุปกรณ์ นายชานนท์   ประภาสวัสดิ์  ปวช.2 ช่างยนต์ นายนรินทร์   ยอดวงศ์ 088-2828703  
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องมือถอดน๊อตล้อแบบมือหมุน นายศุภวัฒน์   เหล็กเพ็ชร์  ปวช.2 ช่างยนต์ นายมนตรี   ทิมสุข 094-1185170  
    นายณัฐดนัย   มณีอุด  ปวช.2 ช่างยนต์    
    นายชาญชัย   วิลาสสูงไกล  ปวช.2 ช่างยนต์      
ลำดับที่ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ปวช./ปวส. ครูผู้ควบคุม/คณะกรรมการตัดสิน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ
5 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ นายครินทร์   น้อยสอนเจริญ  ปวช.3 ช่างยนต์ นายแจ๊ค   น้อยสอนเจริญ 084-6185068 ช่างยนต์
  กลุ่มที่ 2.2 ด้านเครื่องมือหรืออุปกรณ์ นายจิรายุท   แสนตา  ปวช.3 ช่างยนต์ นายสถิตย์พงษ์   จิตต์สำราญ 083-4111386  
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องไล่น้ำมันเบรค นายเฉลิม   วนานิเวศ ปวช.3 ช่างยนต์ นายนิมิตร   โพธารัตน์ 086-8814315  
  นางสาวมณฑิตา   โดรุณ  ปวช.3 ช่างยนต์ นายจตุพร   สุขน่วม 088-1613587  
  นางสาวสุภาพร  ยินดี  ปวส.1 ช่างยนต์ นางสาวกานต์สิรี   คำจู 061-3808711  
  นายวุฒินันท์  เขียวสีทอง  ปวส.1 ช่างยนต์    
    นายปิญชาน์   ห่านดำ  ปวช.3 ช่างยนต์      
6 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ นายธรรมรรัตน์   แซ่ย่าง  ปวช.2 ช่างกลโรงงาน นายอิทธิเดช   ไทยดำรงค์ 086-5879324 ช่างกลโรงงาน
  กลุ่มที่ 2.2 ด้านเครื่องมือหรืออุปกรณ์ นายสุเทพ   เล้ายาง  ปวข.2 ช่างกลโรงงาน นายวรวิทย์   ไววิทยานนท์    
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ช่วยขันน๊อตล้อรถยนต์ 4 ตัว นายสุพจน์   เครือมื  ปวช.1 ช่างกลโรงงาน นายวุฒิชัย   ใจมูล    
      นายสราวุธ   อ้นมั่น    
7 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ นายมาริน   สายสุด ปวช.2 ช่างกลโรงงาน นายวรวิทย์   ไววิทยานนท์ 091-8439917 ช่างกลโรงงาน
  กลุ่มที่ 2.2 ด้านเครื่องมือหรืออุปกรณ์ นายวุฒิพล   หิงคำ  ปวช.2 ช่างกลโรงงาน นายวุฒิชัย   ใจมูล    
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ช่วยประกอบเหล็กดัดเข้ากับวงกบ นางสาวภัทราภา   ครุฑฉ่ำ  ปวช.2 ช่างกลโรงงาน นายสราวุธ   อ้นมั่น    
8 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ นายภาคิน   มณีสุ   ปวส.2 ช่างก่อสร้าง นางอรวรรณ  เอกเสินเสริม 087-3098331 ช่างก่อสร้าง
  กลุ่มที่ 2.2 ด้านกลุ่มเครื่องมือหรืออุปกรณ์ (Tool/Equipment) นายอุดมพงษ์   หอมสุวรรณ ปวส.2 ช่างก่อสร้าง นายณัฐพล   พิเศษสุข 085-9717420  
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์อัดขี้เลื่อยไม้สักด้วยแรงมือ   นางสาวรัตนาภรณ์  เทศฉาย 084-6210141  
                         รูปทรงกระบอก   นายวรวิทย์   ไววิทยานนท์ 091-8439917  
      ว่าที่ร้อยตรีชวลิต  เอกสินเสริม 081-5967323  
9 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ นายจุลจักร   สัตถาพันธ์  ปวช.1 ช่างกลโรงงาน นายวุฒิชัย   ใจมูล   ช่างกลโรงงาน
  กลุ่มที่ 2.2 ด้านกลุ่มเครื่องมือหรืออุปกรณ์ (Tool/Equipment) นางสาวธิดารัตน์   อยู่เลิศลบ  ปวช.1 ช่างกลโรงงาน นายวรวิทย์   ไววิทยานนท์    
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์แช่พิมพ์ข้าวแต๋นด้วยสแตนเลส นางสาวภัทรวรรณ   พันธุ์อ่อน  ปวช.1 ช่างกลโรงงาน นายสราวุธ   อ้นมั่น    
10 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป นางสาวฐิติชญา   ซ่อนกลิ่น    ปวส.2 การตลาด นายณัฐวัฒน์   ศิริพันธุ์ 091-0323288 การตลาด
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : รองเท้าจากใยกัญชง นางสาวชลธิชา   แตงโม        ปวส.2 การตลาด นางมานิศา   เปรมสัย 081-1210438  
      นางสาวนพวรรณ  เมืองสมบัติ 083-6714776  
ลำดับที่ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ปวช./ปวส. ครูผู้ควบคุม/คณะกรรมการตัดสิน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ
11 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป นางสาวธารทิยพ์   กัลยาณมิตร  ปวส.1 การบัญชี นางนันทวัฒน์   ศิลวัตรพงศกุล 084-6208578 การบัญชี
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : หมอนอิงหลังนุ่ม นางสาวภัทราพร   พึ่งพรม  ปวส.1 การบัญชี    
  นางสาวอุไรวรรณ   วรรณโกสิทธิ์  ปวส.1 การบัญชี    
       
           
12 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป นางสาวอาภัสรา   เรือนคา นายมนตรี   ศรีสุริยะวรรณ 089-9067505  
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : สบู่สครับกากกาแฟ นางสาวอมรา   แก้วคำ นายกิตติศักดิ์   มีวรรณ 086-9347942  
    นางสาวโสรยา   หมอปาร้า นายสัตยา   ยิ้มยวน 084-5239707  
    นายสุริยา   เกตุกลมเกลา    
    นายอภิชัย   ละลา      
13 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน นายณัฐพล   ระมั่ง           ปวส.2 ช่างไฟฟ้ากำลัง นายสุรศักดิ์  ยะกัน 086-2133389 วิจัยฯ
  กลุ่มที่ 4.2 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน นายสุเทพ  มูลคำ            ปวส.2 ช่างไฟฟ้ากำลัง นางชนกานต์  ยะกัน 081-2889688  
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : ถังเก็บความเย็นพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ นายกฤษดา  เนื่องพุกก์    ปวส.2 ช่างไฟฟ้ากำลัง นายสมโภชน์  จึงกระแพ 064-3565379  
                         หมู่บ้านชนบทที่ไม่มีไฟฟ้า นายกฤติธี   ทองเต็ม        ปวส.2 ช่างไฟฟ้ากำลัง นายวรวิทย์  ไววิทยานนท์ 091-8439917  
    นายณัฐวัฒน์  แซ่ว่าง       ปวส.2 ช่างไฟฟ้ากำลัง นายประสงค์  คุ้มสา 086-9263850  
14 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน นายกฤษดา  เนื่องพุกก์    ปวส.2 ช่างไฟฟ้ากำลัง นายสุรศักดิ์  ยะกัน 086-2133389 วิจัยฯ
  กลุ่มที่ 4.2 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน นายชยณัฐ  มงคล          ปวส.2 ช่างไฟฟ้ากำลัง นางชนกานต์  ยะกัน 081-2889688  
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : พัดลมเย็นพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ นายอนาวิน   เขียวแดง    ปวส.2 ช่างไฟฟ้ากำลัง นายสมโภชน์  จึงกระแพ 064-3565379  
                         หมู่บ้านชนบทที่ไม่มีไฟฟ้า นายกฤติธี   ทองเต็ม        ปวส.2 ช่างไฟฟ้ากำลัง นายวรวิทย์  ไววิทยานนท์ 091-8439917  
    นายณัฐวัฒน์  แซ่ว่าง       ปวส.2 ช่างไฟฟ้ากำลัง นายอิทธิเดช  ไทยดำรงค์ 086-5879324  
15 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายวิเชียร   แซ่ว่าง  ปวช.2 ช่างกลโรงงาน นายวรวิทย์   ไววิทยานนท์ 091-8439917 ช่างกลโรงงาน
  กลุ่มที่ 5.1 ด้านการป้องกันภัยส่วนบุคคล นางสาวศิริวิมล   หมูหล้า  ปวช.2 ช่างกลโรงงาน นายวุฒิชัย   ใจมูล    
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ป้องกันเก็กบิดคันเร่งในขณะ นางสาวพรรณธิภา   สียะ  ปวข.2 ช่างกลโรงงาน นายสราวุธ   อ้นมั่น    
                         จอดรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติ        
           
ลำดับที่ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ปวช./ปวส. ครูผู้ควบคุม/คณะกรรมการตัดสิน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ
16 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และอาชีวอนามัย นายณัฐพล   ระมั่ง           ปวส.2 ช่างไฟฟ้ากำลัง นายสุรศักดิ์  ยะกัน 086-2133389 วิจัยฯ
  กลุ่มที่ 6.1 ด้านการแพทย์ นายสุเทพ  มูลคำ            ปวส.2 ช่างไฟฟ้ากำลัง นางชนกานต์  ยะกัน 081-2889688  
  ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องส่องไฟรักษาทารกแรกเกิดภาวะ นายกฤษดา  เนื่องพุกก์    ปวส.2 ช่างไฟฟ้ากำลัง นายสมโภชน์  จึงกระแพ 064-3565379  
                         ตัวเหลืองแบบประหยัด รุ่น 3 นายชยณัฐ  มงคล          ปวส.2 ช่างไฟฟ้ากำลัง นายวรวิทย์  ไววิทยานนท์ 091-8439917  
    นายอนาวิน   เขียวแดง    ปวส.2 ช่างไฟฟ้ากำลัง นายประสงค์  คุ้มสา 086-9263850  
17 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และอาชีวอนามัย นายณัฐพล   ระมั่ง           ปวส.2 ช่างไฟฟ้ากำลัง นายสุรศักดิ์  ยะกัน 086-2133389 วิจัยฯ
  กลุ่มที่ 6.1 ด้านการแพทย์ นายสุเทพ  มูลคำ            ปวส.2 ช่างไฟฟ้ากำลัง นางชนกานต์  ยะกัน 081-2889688  
  ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์วางขวดแก้วใส่ท่อระบายทรวงอก นายกฤษดา  เนื่องพุกก์    ปวส.2 ช่างไฟฟ้ากำลัง นายสมโภชน์  จึงกระแพ 064-3565379  
                        แบบเคลื่อนที่ รุ่น 2 นายชยณัฐ  มงคล          ปวส.2 ช่างไฟฟ้ากำลัง นายวรวิทย์  ไววิทยานนท์ 091-8439917  
    นายอนาวิน   เขียวแดง    ปวส.2 ช่างไฟฟ้ากำลัง นายอิทธิเดช  ไทยดำรงค์ 086-5879324  
18 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และอาชีวอนามัย นายเฉลิมชัย   แย้มหมื่นอาจ  ปวช.3 ช่างก่อสร้าง นายณัฐพล   พิเศษสุข 085-9717420 ก่อสร้าง
  กลุ่มที่ 6.2 ด้านอาชีวอนามัย นายณัฐพนธ์   เพ็ชรพิจิตร      ปวช.3 ช่างก่อสร้าง นางอรวรรณ  เอกเสินเสริม 087-3098331  
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ร่วมเครื่องดูดฝุ่นไม้ของเครื่องมือ นายประวิทย์   ขวัญวารี        ปวช.3 ช่างก่อสร้าง นายภัรทรวิชญ์   กำหนดศรี    
                         ไฟฟ้าในงานไม้   นายวรวิทย์   ไววิทยานนท์ 091-8439917  
      ว่าที่ร้อยตรีชวลิต  เอกสินเสริม 081-5967323  
19 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร นางสาวเจนจิรา   โมมีเพชร    ปวส.2 การตลาด นางสาวกรองกาญจน์   คำปลอด 086-9304543 การตลาด
  กลุ่มที่ 7.1 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร นางสาวณัฐริกา   รุจิกิจ         ปวส.2 การตลาด นางมานิศา  เปรมสัย 081-1210438  
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : น้ำพริกมะขามเห็ดนางฟ้า นางสาวนภาพร   กัลพฤกษ์    ปวส.2 การตลาด นายณัฐวัฒนื   ศิริพันธุ์ 091-0323288  
  นางสาวจิราพร   โมลาลาย     ปวส.2 การตลาด    
  นางสาวสุมิตตา   ชมเชียงคำ  ปวส.2 การตลาด      
    นางสาวโสภา   เข้มข้น          ปวส.2 การตลาด      
ลำดับที่ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ปวช./ปวส. ครูผู้ควบคุม/คณะกรรมการตัดสิน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ
20 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อาหาร นางสาวกัลยาณี  ดวงทอง  ปวส.1 การโรงแรม นางกนกกาญจน์ เวียงนาค 096-5193545 สามัญฯ
  กลุ่มที่ 7.1 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร นางสาวจุฑามาศ นวลปรั่ง ปวส.1 การโรงแรม นางสาวนันท์นภัส ศรีชัยมงคล 096-2890527  
  ชื่อสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมเบต้า ลูทีน นางสาวเยาวพา สาลีผล ปวส.1 การโรงแรม นางสาวรัตนา  สุริยา 089-7018506  
                        นางสาวศิริพร ถิระการ 088-9064132  
      นางสาววรกาญจน์ จันปอภาร 089-6426515  
21 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อาหาร นางสาวทักษพร   ศิริวรรณ  ปวส.1 การบัญชี นางนันทวัฒน์  ศิลวัตรพงศกุล 084-6208578 การบัญชี
  กลุ่มที่ 7.1 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร นางสาวสุนันฑา   โคสอน  ปวส.1 การบัญชี    
  ชื่อสิ่งประดิษฐ์ กล้วยรังนกสมุนไพร นางสาววนัชพร   เขม้นดี  ปวส.1 การบัญชี    
    นางสาวนภาภรณ์   ตาเอื้อย  ปวส.1 การบัญชี      
22 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อาหาร นางสาวชุติญธร   คำพล  ปวส.1 การบัญชี นางนันทวัฒน์  ศิลวัตรพงศกุล 084-6208578 การบัญชี
  กลุ่มที่ 7.2 ด้านผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุ นางสาวพิชชากรณ์   ราชรักษ์  ปวส.1 การบัญชี    
  ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ข้าวแคบไรซ์เบอรี่ นางสาวกนกวรรณ   จันทร์พัฒน์  ปวส.1 การบัญชี      
23 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ นายวิทูร  แซ่ซ้ง     ปวช.1  การตลาด นางสาวพรรณชม  บุญหนุน 080-0852690 สามัญ
  กลุ่มที่ 9.1  หัตถกรรมทำมือ นางสาวสิรภัสสร หล้าเตจา ปวช.1  การตลาด นางสาวศิริพร  ถิระการ 088-9064132  
  ชื่อสิ่งประดิษฐ์  :  หัตถกรรมผ้าปักลายม้ง (ชุดตกแต่งโต๊ะอาหาร) นางสาวสายป่าน  คำประดิษฐ์ ปวช.1  การตลาด นางสาววรกาญจน์  จันปอภาร 089-6426515  
  Hmong embroidered multiplication (dining table cloth set) นางสาวจิราพร  วงษ์จันทร์ ปวช.1  การตลาด นายวีระยุทธ  ด้วงบาง 086-7375819  
    นางสาวกรรณิกา  สอนผุย ปวช.1  การตลาด    
    นางสาวชมพูนุช  เขียวสีทอง ปวช.1  การตลาด    
  นางสาวรุ่งนภา  แสนหาญชัย ปวช.1  การตลาด    
  นางสาวธันยพร  แสงท้าว ปวช.1  การโรงแรม    
    นางสาวอภิวรรณ  วงษ์ใหญ่ ปวช.1  การตลาด      
24 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ นางสาวสุพัตรา   จักรมณี       ปวส.2 การตลาด นายณัฐวัฒน์   ศิริพันธ์ 099-2435201 การตลาด
  กลุ่มที่ 9.1 ด้านหัตถศิลป์ดินไทย นางสาวปรวรรณ   ชมพู         ปวส.2 การตลาด นางมานิศา   เปรมสัย 099-3699148  
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : กระทงสายธัญพืช   นางสาวเขมจิรา   วงษ์เป็ง 082-4083798  
           
ลำดับที่ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ปวช./ปวส. ครูผู้ควบคุม/คณะกรรมการตัดสิน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ
25 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ นางสาวชลธิชา   แตงโม        ปวส.2 การตลาด นายณัฐวัฒน์   ศิริพันธุ์ 091-0323288 การตลาด
  กลุ่มที่ 9.2 ด้านหัตถศิลป์ร่วมสมัย นางสาวฐิติชญา   ช่อนกลิ่น    ปวส.2 การตลาด นางมานิศา   เปรมสัย 081-1210438  
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : ชุดรองจานจากแฝก   นายวีระยุทธ   ด้วงบาง 086-7375819  
       
26 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ นางสาวสุนิษา   ตาเพชร        ปวส.2 การตลาด นายณัฐวัฒน์   ศิริพันธุ์ 091-0323288 การตลาด
  กลุ่มที่ 9.2 ด้านหัตถศิลป์ร่วมสมัย นางสาวเจนจิรา   เสนาซิ1      ปวส.1 การตลาด นางมานิศา   เปรมสัย 081-1210438  
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องประดับจากใยกัญชง      
           
27 ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบ นายวัชรพล   ยั่งยืนสกุลทอง ปวช.3 ช่างอิเล็กฯ นายณัฐพงศ์   ม่วงบุญ 064-0088333 ช่างอิเล็กฯ
                     (Software Development) นายวัชรากร   สุขไผ่ ปวช.3 ช่างอิเล็กฯ นายปรีชา   ฟักตั้ว 095-1407299  
  กลุ่มที่ 10.2 กลุ่มพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว (Embedded) นายธนากร   เสริมสุขมงคล ปวช.3 ช่างอิเล็กฯ นายประสงค์   คุ้มสา 086-9263850  
  ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องรับซื้อขยะอัตโนมัติ นายภูวรินทร์   มั่นเติม ปวช.2 ช่างอิเล็กฯ นายพิษณุ   เพ็งเลิศ 086-4299599  
                        (Automatic garboge callectar) นายสรศักดิ์   โสภา ปวช.2 ช่างอิเล็กฯ นางสาวอัญชลี   ชัยประเดิมศักดิ์ 089-8396802  
           
28 ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์กำหนดโจทย์ นายพิสิฐ   พิทัศสุวรรณกุล  ปวส.2 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ นายปรีชา   ฟักตั้ว 095-1407299 ช่างอิเล็กฯ
  กลุ่มที่ 11.2 ด้าน Smart Farm (เกษตรอัจฉริยะ) นายชาลี   ตะวันแสงธรรม  ปวส.2 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ นายณัฐพงศ์   ม่วงบุญ 064-0088333  
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : ฟาร์มอัจฉริยะ นางสาวสุนิษา   พรมวงษ์  ปวช.3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ นายประสงค์   คุ้มสา 086-9263850  
    นายปาณัสม์  บุญเรือง  ปวช.3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ นางสาวอัญชลี   ชัยประเดิมศักดิ์ 089-8396802  
    นายพิเชษ   เก๋วัน  ปวช.3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ นางสาวอัชราภรณ์  ทองพุ่ม 088-2824658