รายชื่อสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก  ประจำปีการศึกษา 2559
ประเภทที่ 1  สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ ชื่อผลงาน นักเรียน นักศึกษา ครูผู้ควบคุม สถานศึกษา  
1 ชุดควบคุมการสตาร์ทเครื่องยนต์ผ่าน นายศาตราวุธ  สุวรรณทอง นายสุพัฒน์  อยู่สุข วิทยาลัยเทคนิคตาก  
  เครือข่ายอินเตอร์เน็ต นายพิชิต  เจนจินต์วิทยา      
    นายนรินทร์  เสริมปัญญสิริ      
ประเภทที่ 2  สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ
ที่ ชื่อผลงาน นักเรียน นักศึกษา ครูผู้ควบคุม สถานศึกษา
1 อุปกรณ์ผังงานก่อสร้าง นายทรรศนะ  มั่นคง นายณัฐพล  พิเศษสุข วิทยาลัยเทคนิคตาก
    นายปฏิภาณ  ไพโรจน์วิรุฬห์ นายณัฐพงษ์  เสนาจิต  
      นางสาวรัตนาภรณ์  เทศฉาย  
ประเภทที่ 3  สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
ที่ ชื่อผลงาน นักเรียน นักศึกษา ครูผู้ควบคุม สถานศึกษา
1 ก้อนกาแฟดับกลิ่น นายพิพัฒน์  สอนแก้ว นายมนตรี  ศรีสุริยะวรรณ วิทยาลัยเทคนิคตาก  
    นายวุฒิกร  จูมาศ      
4.2 กลุ่มที่ 2 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ที่ ชื่อผลงาน นักเรียน นักศึกษา ครูผู้ควบคุม สถานศึกษา
1 เครื่องกรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  นายธรรมรัตน์  แซ่ย่าง นายวรวิทย์  ไววิทยานนท์ วิทยาลัยเทคนิคตาก
  ในถิ่นทุระกันดาร นายวิเชียร  แซ่ว่าง นายสราวุธ  อ้นมั่น  
    นายสุเทพ  เลาย้าง นายโองการ  โกมลทัต  
    นายระนาด  รุ่งระวี นายนัฐพงษ์  ศีลพร  
    นายพุฒิพงศ์  สมบูรณ์ นายพรศักดิ์  กลิ่นประทับ  
    นายชุติมันต์  ทัศนาราม    
    นายอนุศักดิ์  กล่อมเกลี้ยง    
    นายมาริน  สายสุด    
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย
ที่ ชื่อผลงาน นักเรียน นักศึกษา ครูผู้ควบคุม สถานศึกษา
1 เครื่องส่องไฟรักษาทารกแรกเกิดภาวะ นายอานุภาพ  โทนสังข์อินทร์ นายสุรศักดิ์  ยะกัน วิทยาลัยเทคนิคตาก
  ตัวเหลืองชนิดใช้หลอดไฟฟ้าแอลอีดี นายเฉลิมวงศ์ เอมอยู่ นางชนกานต์  ยะกัน  
    นายบวรนันท์  สายยิ้ม นายสมโภชน์  จึงกระแพ  
    นายธนาวุฒิ  จั่นมาก นายวรวิทย์  ไววิทยานนท์  
    นายพูนศักดิ์  จรูญมีกนก    
2 อุปกรณ์วงขวดแก้วใส่ท่อระบายทรวงอก นายอานุภาพ  โทนสังข์อินทร์    
  แบบเคลื่อนที่ นายเฉลิมวงศ์ เอมอยู่ นายสุรศักดิ์  ยะกัน วิทยาลัยเทคนิคตาก
    นายบวรนันท์  สายยิ้ม นางชนกานต์  ยะกัน  
    นายธนาวุฒิ  จั่นมาก นายสมโภชน์  จึงกระแพ  
    นายพูนศักดิ์  จรูญมีกนก นายวรวิทย์  ไววิทยานนท์  
ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่ ชื่อผลงาน นักเรียน นักศึกษา ครูผู้ควบคุม สถานศึกษา
1 ทองม้วน ทองพับ ชาโคล ชาเขียว นางสาวไพรินทร์  ปั้นรูป นางนันทวัฒน์  ศิลวัตรพงศกุล วิทยาลัยเทคนิคตาก
    นางสาวภัทรพร  ดีเมฆ    
    นายก้องเกียรติ  อินแก้ว    
         
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร
ที่ ชื่อผลงาน นักเรียน นักศึกษา ครูผู้ควบคุม สถานศึกษา
1 เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว  นายพงศกร  แก้วบุญธรรม นายพงศธร  ด่านตระกูล วิทยาลัยเทคนิคตาก
  แบบ 105 หลุม นายจตุรงค์  จันทร์สายทอง นายเอกชัย  ชูเที่ยง  
    นายธนัชธรณ์  มีเกตุ    
ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
ที่ ชื่อผลงาน นักเรียน นักศึกษา ครูผู้ควบคุม สถานศึกษา
1 เครื่องประดับจากกก นางสาวนิชาภา  เลิศสินพนากุล นายณัฐวัฒน์  ศิริพันธุ์ วิทยาลัยเทคนิคตาก
    นางสาวสุมิตรา  สันติวิภารัตน์    
    นายวิษณุ  อาดี    
    นายอภิราช  อ่อนคำ    
2 ชุดปิกจากเสื่อกก นายวีระพงษ์  บุญทองอ่อน นายณัฐวัฒน์  ศิริพันธุ์ วิทยาลัยเทคนิคตาก
    นางสาวดารณี  นิ่มมั่ง    
         
ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ (Softwara Innovation)
10.2 กลุ่มที่ ด้านพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System Development)
ที่ ชื่อผลงาน นักเรียน นักศึกษา ครูผู้ควบคุม สถานศึกษา
1 ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟภายในบ้าน นายครินทร์  เสริมปัญญสิริ นายณัฐพงศ์  ม่วงบุญ วิทยาลัยเทคนิคตาก
  ผ่านอินเทอร์เน็ต นายศรายุทธ  อัคควุฒิกุล    
    นายเจษฎา  อนันตะศิริ    
ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ 
11.1 กลุ่มที่ 1 ด้านบำบัดน้ำ
ที่ ชื่อผลงาน นักเรียน นักศึกษา ครูผู้ควบคุม สถานศึกษา
1 เครื่องกรองน้ำดื่ม นายธรรมรัตน์  แซ่ย่าง นายวรวิทย์  ไววิทยานนท์ วิทยาลัยเทคนิคตาก
    นายวิเชียร  แซ่ว่าง นายสราวุธ  อ้นมั่น  
    นายสุเทพ  เลาย้าง นายโองการ  โกมลทัต  
    นายระนาด  รุ่งระวี นายนัฐพงษ์  ศีลพร  
    นายพุฒิพงศ์  สมบูรณ์ นายพรศักดิ์  กลิ่นประทับ  
    นายชุติมันต์  ทัศนาราม    
    นายอนุศักดิ์  กล่อมเกลี้ยง    
    นายมาริน  สายสุด    
11.2 กลุ่มที่ 2 ด้านการใช้น้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่ ชื่อผลงาน นักเรียน นักศึกษา ครูผู้ควบคุม สถานศึกษา
1 เครื่องควบคุมการรดน้ำและการให้ นายวิชัย  ท่อแสงธรรม นายปรีชา  ฟักตั้ว วิทยาลัยเทคนิคตาก
  อาหารสัตว์ นายชัชวาล  ท่อแสงธรรม นายณัฐพงศ์  ม่วงบุญ