ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก  จำแนกตามวุฒิการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2559
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ที่ วุฒิการศึกษา จำนวน (คน) รวมทั้งสิ้น
ประจำ ช่วยราชการ
1 ปริญญาเอก 0 0 0
2 ปริญญาโท 8 0 8
3 ปริญญาตรี 74 0 74
4 ปวส./อนุปริญญา 7 0 7
5 ปวช./ม.6 6 0 6
6 ต่ำกว่า ม.6 9 0 9
รวม 104 0 104